simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܂ Xܝ̇ ܥܠ ܕܐܟ̇ܠܐ ܝܥܪܐ- ܕܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܘܡ̇ܪܩܐ ܘܡܚܕܬܐ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܀ 1 ܒܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܒܡܝܐ̈ ܘܒܢܘܪܐ ܀ ܒܢܘܪܐ
MiaphysiteDocs ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܝX ܫܒ̇ܩܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܠܐ̈ ܡܬܚܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܂ X ܐܦ ܠܐ ܕܒܬܪܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܢܫܒܩܘܢ ܕܐ·ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܕܢܘܒܕܘ̈ ܒܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܐܚܪ·ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܃ ܡܢܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܠܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܕܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܘܡܘܟܠܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ̇ ܂ ܝܠܦܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܝ
MiaphysiteDocs ܕ̣ܟܠܗ ܕܠܘܚܝܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܃ ܠܩܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܐܫܬܘܕܝܢܢ ܕܢ ܕܐܦ ܩܦܠܐܐ̈ ܡܕܡ ܒܟܬܒܬܐ̈ ܢܣܕܘܪ ܠܥܛܝܐ
MiaphysiteDocs ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܗ ܡܢ ܒܡܕܡ ܘܕܡܛܠܬܗ̇ ܢܗ ܡܢ ܂ ܗ̇ܝ
MiaphysiteDocs ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܃ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܩܢܘܡܗ ܕܐܝܚܝܕܝܐ ܡ̇ܢ ܡܩܪܒܝ̈ ܨܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܪܕܝܢ ܚܢܢ ܃ ܘܐܬܒܩܝܢ ܚܢܢ ܒܝܘܚܢܢ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܒܘܥܐ ܕ ܚܝܐ̈ . ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܕ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܡ̇ܢ . . ܘܠܘܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܡ̇ܫܡܠܐ ܡܥܒܕܝ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܒܚܪܡܐ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܡ̇ܢ . ܗܠܝܢ ܕܦܫܘ ܗܘܘ ܘܠܐ ܣ̇ܠܩܘ ܠܣܘܢܕܘܣ . ܘܩܕܡܐܝܬ
JnRufus:Pleroph ܐܝܬܘܘܝ ܬܐܘܕܣܝܝܝ ܡܠܟܐ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܝX ܡܪܩܝܢܘܣX . ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܩܦ ܠܫܪܪܐ . ܬܐ ܐܪܐ ܐܚܩܐ ܠܟ ܕܒܐܝܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ ܇ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܐ̣ ܩܗܝ ܠܥܘܩܣܗ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܚܫ ܇ ܐܫܟܚܗ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ
BarḤadbš:Acts ܩ̇ܒܝ ܝܕ ܥܬܐ ܕ ܝܘܠܢܐ . ܘܐܝXܝܢ ܣܫܪ ܒܐܩܩܘܘܘܘܬܗ ܩܕ ܫܐ ܡ̇ܢ ܐܩܩܘܝXܐ ܕ ܩܘܣXܢXܝXܠܝܩܘ . ܘܕ ܡܢ ܐܝܟܘ . ܘܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܓܕܦܝܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܪܚܡܝ̈ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܩܝܣܐ̈ ܐܘ ܠܓܪܡܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܠܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣̇ܠܦ ܗܘ̣ܐ ܓܙܘ̣ܪܬܐ ܘܐܬܚ̣ܡܬ ܝ ܥܠ ܦܘܠܠܘܣ ܟܕ ܠܐ ܓܙܪ ܡ̇ܢ ܘܒܓܠܝܢܐ ܃ ܘܐܚܪܢܐ ܕܩܪܝܐܢܬܘܣ ܗ̇ܢܐ ܩܪܝܐܢܬܘܣ
BarKoni:Schol ܕܗܟܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܂ 1ܕܡܒܕܩ ܥܠ ܫܘܠܡܐ ܕܡܬܚܡ ܡ̇ܢ ܂ ܕܚܙܝܝ ܠܒܝܬX ܂ ܝܘX ܠXܘܢ ܒܬܐ ܟܐܦܐ̈ ܂ ܝܫܐ ܕܩܡܨܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ̇ܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐ 7ܕܠܐ ܓܫܘX ܂ ܐܠܐ ܕܝܩܪܗܝ ܠܝܘܡܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܪܟ ܘܩܕܫܗ ܂ ܕܢܐܡܪ ܦܪܫܗܝ- ܠܢܝܚܗ ܂ ܠܘܝ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܐܬܟܬܒ : ܛܒ̇ܐܝܬ ܕܝܝܢ ܐܬ̇ܦܡ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܬ ܆ ܐܫܬܕܪ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܫܬܡ̣ܠܝ ܝܝܠܢ ܒܨܝܪܐ : ܘܛܒܐܝܬ
HistChurchEast ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܚܝܡܐ Xܐܡ̇ ܠܗ . ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܠܐܓܘܢܐ . ܘܥܒܕܗ ܠܦܓܪܗ ܕܢܟܦܢ . ܘܩ̣ܪܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ