simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܡܦܪܫܝܢ ܇ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܫ ܗ̇ܘ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܬܘܒ ܝ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ X 0ܙ·
SevAnt:LuqGramm ܕܟܟ̇ܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܡܫ̈ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܕܓܪܒܢܐ ܂ ܘܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܢ̣ܟܣܐ ܗܘܬ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܐ ܆ ܒܬܐܘܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܐܣܪ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܟܠ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܐܬ̇ܢܩܦ
SevAnt:LuqGramm ܬܗܝܪܐ ܆ ܕܐܩܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ
SevAnt:LuqGramm ܀ ܝ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ̣ ܛܥ̇ܬܗ ܠܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܟܣܢܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܝܗܒܗ ܃
SevAnt:LuqGramm ܕܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܘܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܣܟܠܘܬܐ ܘܚܛܗܐ ܕܒ̣ܕܝܐ̣
SevAnt:LuqGramm ܢ̣ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܬܝܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܟܝܢܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܢܦ̣ܠ ܆
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܬܪ̈ ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܡ̇ܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡ ܡ̇ܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܡܢ ܐܓܪܬ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܬ̇ܒܛܠ