simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܩܪܩܦܬܐ ܕܛ̣ܘܪܐ X ܗ̇ܘ ܕܒܚܘܪܝܒ ܆ ܡ̇ܢ ܆ X ܟܕ ܫ̣ܒܩ ܒܙܒܢ ܠܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܕ̇ܒܪ ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܒܗܘܢܐ ܕܝܝܢ ܆ ܒܫܡܝܐ ܡܪ̣ܝܪܝܢ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܩ̇ܛܦܝܢ ܇ ܘܠܗܒܒܐ̈ ܡܟ̇ܢܫܝX . ܘܘܕ ܒܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܩܦܬܗ : ܐܝܟ ܕܥܡ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܥ̣ܡܪ̇ܬ ܥܡܗ ܢܟܦܐܝܬ : ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܪܥ̇ܝܐ ܘܓܒܪܐ ܘܒ̇ܢܝܐ ܢ̣ܣܒ̇ܬ : ܘܐܝܟ ܕܠܪܥ̇ܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܚܘܬܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܇ ܕܠܐ ܛܪܝܐ ܕܝܢ ܘܡܚܘܬܐ ܥ̇ܒܪܝܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X X ܕܡܬܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܪܟܝܟܐ ܝܫܛܐ ܇ ܘܟܐܒܐ
SevAnt:CathHom ܡܬ̇ܩܒܥܝܢ ܒܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܬ̣ܚܕܢܢ ܒܒ̣ܝܫܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܠܐ̈ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ̇ ܘܐܦ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܆ ܩܛܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ . ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܝ̇ܠܝܦܐ : ܐܦ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܒ̣ܚܝܪܐ ܡܚ̇ܒܠܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ̇ ܐܝܟ ܕܠܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܦܓ̇ܥ ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡ ܡܢ ܗܕܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܡܬ̇ܩܪܒ ܠܗ̇
SevAnt:CathHom ܪܝܝ ܛ̣ܩܪܐ ܘܪܝܫܐ ܘܩܪܩܦܪܐ ܕܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܇ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܐܝܪܘܗܝ ܪܡܐ ܘܡܥ̇ܠܝܐ ܆ ܐ̇ ܘ ܒܟܐܦܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܛ̣ܝܪܐ ܆ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ . ̣ ܡܬܟ̣ܒܫܢ . ܕܗ̇ܘ . ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܬܝ̇ܘܝ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܠܚ̇ܒܠܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܕܒܗ ܕܝܢ ܫ̣ܪܝܗܝ ܘܠܐ ܐܬ̣̣ܠܒܟ ܡܢܗ ܇ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . ܕܗ̇ܘ . ܕܝܢ ܪܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ ܩ̣ܒܘܪܬܐ ܆ ܡܩ̇ܒܠܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܕܗܒܐ ܆ ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܚܘܝܐ . ܡܢܢܐ ܕܝܢ̣ ܠXܝ̇ ܡ̇ܢ ܕܝܢ̣ ܕܐܠܝܗܘܬܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܝܩܘܒܝܢXܝ ܩܣܛܐ
SevAnt:CathHom ܐܫ̣ܬܐܠ ܡܢ ܥܡܐ̇ ܟܕ ܐ̣ܣܟܠ : ܘܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܦܠܛܗ ܆ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܇ ܒܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܘܪܝܒ . ܡܛܠܗܕܐ̇ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܥܬܝܕܐ ܕܬܐܡܪ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܝܬܝܪܬܐ ܢܚ̣ܫܒܝܗ̇ ܠܡܫܡܥܢܘܬܐ ²ܗܕܐ X ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܝܕܝܥܐ ܆ ܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗ . ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܟܕ ܡ̇ܢ : ܝܬܝܪܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܠܥܘܬܪܐ ܡܛܫܝܐ ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܬܘܪܓܡܐ̈ ܕܝܬܝܪ ܐܪܝܟܝܢ ܘܕܠܝܟ ܪܚ̣ܝܡܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܠܡܕܢܝܬܐ̈ ܬ . ܐ̣ܩܠ ܠܝܢ : ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܡܡܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐ̣ܚܝܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܇ - ܘ X ܒ . ܡܘܬܐ ܒܝܬ̣ܝܐ ܕܝܠܗ ܡ̇ܢ ܘܐܬ̣ܦܪܩ̇ܬ ܐܝܟ ܕܟܬܒ . ܠܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܟܕ ܡ̣ܝܬܬܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܡܣܒ . ܚܘܪܝ ܒܢ . ܡ̇ܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܘ̇ ܠܘܬܗ̇-X ܦܛܪܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܇ ܟܕ ܡܚܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܠܓܠܝܦܐ̈ ܘܠܕܚܠܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܟܪܐ̈ ܓܝܕ̇ ܕܥܡܡܐ̈ ܣܐܡܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ- ܚܓܝܪܬܐ ܠܘܬ ܫܩܝܪܘܬ ܐ̇ ܠܣܐܡܐ ܘܠܕܗܒܐ : ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ·ܚܕ ܒܫܒܐ· ܡ̇ܢ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ
SevAnt:CathHom ܕXܝܐ ܠܒܪܩܐ ܇ ܐܣܛܠܗ ܕܝܢ ܕܡܝܐ ܥܬܠܓܐ ܇ ܕܒܕܚܠܪܐ Xܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܬܘܥܐ- ܪܒ̈ XܕXܠܐܟܐ ܕXܝܪ-ܝܐX ܢܚ̣ܬ XX ܘܒܚܙܬܗ