simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ : ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ : ܒܗ̇ܘ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܡܪܟܒܐ ܆ ܡܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ . ܘܦܓܪܐ . X . ܠܐ ܢ X ܕܐܒܘܗܝܐܘܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܠܝܬ ܠܗ : ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܘܐܝܬ ܠܗ : ܝ X ܐܡܪ ܡ̇ܢ ܠܠܚܘܕܝܘܬܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܬܟܢܫ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ : ܠܘ ܫܡܗܐ̈ ܝX 19ܣܦܝܩܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܓܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ]ܚܢܦܐܝܬ . [ ܐ . . ܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝ 6 ܗܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐܪܒܥܝܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢܗ ܐܘ ܢܘܟܪܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܐܠܐ X ܐܢ ܗ̣ܘ
ChalcedWrit ܐ̇ܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗܝ ܚܕܝܘܬܐ : ܢ̇ܦܠ X X28ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܒܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ
ChalcedWrit ܕܡܘܕܐ ܒܐܪܒܥܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܣ̇ܓܕ ܠܗܘܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ ܗܘ : ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܕܟܝܢܐ ܗܘ . ܘܡܚܕܐ ܫܐܠ .
ChalcedWrit ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܫ ܘܡܝ̣ܬ ܘܠܦܠܓܗ ܬܘܒ ܐ]ܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܦܠܓܗ
ChalcedWrit ܓܕܫܐ ܆ ܗܢܐ ܠܐܡܨܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ : ܢܫܐܠ . ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܓܕܫܐ . ܡܕܡ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܠܝܬ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܦܪܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܬܬܘܕܐ ܦܪܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܒܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ· ܘܐܢ
ChalcedWrit ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܦ̇ܢܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܝ X10ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ . ܡܫܝܚܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܐ ܚ̣ܫ ܗܘܐ ܚ̣ܫ ¹ܐܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ . ܐܢ
ChalcedWrit ܒܗ ܟܕ ܒܗ : ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܘܕܡܠܬܐ ܘܕܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܚܕ ܡܕܡ ܘܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ¹ܚܕ ܡܕܡ . ܐܢ
ChalcedWrit ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܠܐ ܬܒܗܬ ܕܬܘܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܘܬܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ
ChalcedWrit ܢܐܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܢܝܢܐ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܢܫܐܠ . ܕܡܢܝܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܢܐܡܪ ܠܢ . ܕܡܢܝܢܐ ܡܩܝܡܢܝܬܐ ܗܝ ܐܘ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ . ܐܢ
ChalcedWrit ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܣܪܝܩܐܝܬ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܣܓܕܝܢ ܚܢܢ ܠܚܡܝܫܝܘܬܐ ܚܢܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܝܕܥܝܢ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܩܛܪܓܬܘܢ
ChalcedWrit ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܕܝܠܟܘܢ : ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ XX1 ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܡܠܝ : ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܘܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ : ܢܦܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܣܪܐ ܓܠܙܝܢ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܢ : ܢܦܠܝܢ ܕܡܫܘܝܢ ܠܒܣܪܐ ܒܟܝܢܐ ܥܡ ܐܒܐ . ܘܐܢ
ChalcedWrit ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܘܠܢ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܘܕܝܘ ܡ̇ܢ . ܐܡܪܘ ܠܢ . ܒܐܝܢܐ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܒܐܝܢܐ ܠܐܢܫܐ . ܐܢ