simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
ActsMiaphysites ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
IšoAdiab:Epist ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܝܝ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܠܘܬ
MiaphysiteDocs ܫ̇ܠܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܪܝܫܢ ܡܝܐ̈
MiaphysiteDocs ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܃ ܠܘܬ ܫܘܪܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܃
MiaphysiteDocs ܐܚܪܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܟܘܪܝܬܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܬܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ
MiaphysiteDocs ܩܕܝܫܐ ̤ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܫܡ̇ܥ ܠܝ
MiaphysiteDocs ܒܣܝܠܝܘܣ̣ ܂ ܡܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܐ
MiaphysiteDocs ܂ -· ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܒܠܒܠܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܐܢܐ ܡ̇ܢ [ܠܘܬ ܂ ܂
SevAnt:madHym ܕ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕ̈ ܬܐ ܕ
JnRufus:Pleroph ܥܡܘܪܝܗ̇ : ܗܕܝܘܛܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܬܐܕܟܣܐ ܕܝܢ
BarḤadbš:Acts ܝܬܝܪܐܝܬ . ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ·ܟܢܢ ܃ ܪܘܡܝ ܡ̇ܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝ̣ܛܐܠܝܐ ܡ̣ܬܚܫܒܐ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܝXܝ ܡ̇ܢ ܕܐܬܚܣܟܘ ܡܢ ܚܛܗܐ̈
SevAnt:Epist ¹²ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ