simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ ܡ̇ܢ ܕܝܟܘܢ ܡܝܩܪ ܠܝ
SevAnt:CathHom : ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ ܢܩܫܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܣ̣ܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܒܗܘܢ ܆ ܡ̇ܐܬ ܡ̇ܢ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ :
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܥܝܪܘܬܐ ܐܠܘܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܚܝ ܐܘܕܥ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܡܫܬܘܬܦ
BarKoni:Schol ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ 7ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܕܫܗ ܒܡܝܐ̈
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܬܝܠܕ ܆
SevAnt:Epist ܩܝ̣ܫܬܐ ܆ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܒܩܢܘܡܐ̈ .
SevAnt:Epist ܗܘܢܐ ܆ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܝܬܘܗܝ̣ ܡܢ
SevAnt:Epist . ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:Epist ܠܡܣ̇ܝܒܪܘ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܟܬܒܢ ܚܢܢ
HistChurchEast ܓܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܨܕܥܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܟܘܗܝ̈ ܕܛܥܝܢX ܝܘܕܐ̈
SevAnt:Epist ܆ ܠܐ ܢܬܚ̇ܒܠ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦܠܐ ܠܥܛܝܐ
SevAnt:Epist ܡܐ̇ܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܕܡܩܘܐ ܥܕܡܐ