simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . 185ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܚܝܠ ܒܘܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܒܗܘܢ ܘܠܐ ܒܕܩ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܐܦܢ ܐܡܝܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܟܠ ܐܬܩܢ ܟܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠܐ ܘܒܫܒܝܥܝܐ ܢܚ ܡ̣ܢ ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ
Nars:memCreat . ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝ ܢܘܗܪܐ ܠܗܘܝܐ ܐܝܘ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ⁸ ܘܐܫ̣ܡܥ ܩܠܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢܗܪ
Nars:memCreat . ܐܝܟܢ ܒܗ̇ ܗ̣ܝ ܘܠܒܪ ܡܢܗ ܒܥܬܐ ܟܠܗ̇ ܘܟܡܐ ܕܢܒܥܐ ܠܐ ܟܠ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ 16ܘܠܐ ܡܬܪܚܩܐ ܠܐ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܗ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ
Nars:memCreat . ܒܗܠܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܚ̇ܐܪ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܝܐ ܟܕ ܡܬܩܢ ܟܠ ܘܡܬܗܐ ܟܠ 220ܘܝܒܒܘ ܟܢܫܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܚܝܠܐ ܡܬܩܢ
Nars:memCreat . ܒܛܟܣܐ ܕܪܘܚܐ ܩܢܝܐ ܚܝܠܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܒܓܘܗ̇ ܟܠ ܠܘ ܒܦܣܩܐ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ . ܘܠܐ ܡܬܥܘܟܐ ܩܠܝܠܘܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
Nars:memCreat . ܕܓܠ ܒܕܝܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܕܬܪܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܚ ܗܪܓܐ ܕܒܝܬ ܒܪ ܟܠ ܐܝܬܝܐ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܕܓܠܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܥܝܐ ܕܗܘܠܐ ³²ܒܪܬ̣
Nars:memCreat . ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܬܘܩܢܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܡܬܒܩܝܢ ܒܗ ܘܡܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܫܠܡ
Nars:memCreat . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܟܠ ܠܐܐܪ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ
Nars:memCreat . ܠܗܘܢ ܡ̇ܠܦ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܒ̇ܪܐ ܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܦܐܝܐ X 430ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܣܝܪܐ ܕܢܠܦ ܚܝܠܗ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܟܠ ܕܟܝܢܝ ܟܣܝܐ ܘܒܗ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ
Nars:memCreat . ܦܪܝܣ ܚܘܒܗ ܥܠ ܒܪܝܬܗ̈ ܘܣܥ̇ܪ ܟܠܝܘܡ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܘܢ̇ܛܪ ܟܠ ܚܘܫܒܗ ܘܟܕ ܠܐ ܫܐܠܘܗܝ ܢܣܘܒܐ̈ ܦܬ̣ܚ ܣܝܡܬܗ̈ ܘܐܥ̣ܬܪ
Nars:memCreat . ܬܡܝܗ ܐܓܘܢܐ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܒܗ ܠܐ ܚܫܘܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܟܠ ܪܡܝܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܐ ܡܢ ܕܗܘܘ ܘܠܙܟܘܬܐ ܕܒܫܘܠܡܐ ܡܣܟܝܢ ܥܡ
Nars:memCreat 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܠܡܢ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܟܠ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ
Nars:memCreat 180ܘܟܕ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܪܒܐ . ܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat 1ܘܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ ܗܘ̣ܐ . ܩܕܝܡ ܟܠ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܒܬܪܝܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܡܬܒ̇ܩܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܝܪ . ܥ
Nars:memCreat 20ܠܟ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܡܨܥܝܐ ܕܬܠܦ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܝܟ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ . ܘܕܠܐ ܡܦܣܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܕܡܪܘܬܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ
Nars:memCreat 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܬܪܬܝܢ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ . ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat 29ܘܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܡܝܘܬܐ ܟܠ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܡܡܬܘܡ ܟܣܝܢ̈ ܗ̣ܘܝ̈ ܒܝܕܥܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ