simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܡܥܩܒ ܐܢܐ . ܠܦܣܩܐ ܕܝܠܝ ܕܥܠ ܟܠ X ܥܒܕܬ . ܘܫܕܪܬܗ̇ ܠܝ ܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ . ܕܟܕ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ³ܩܕܡ ܐܦܐ̈ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܘܕܬܪܝܨ̈ ܢ ⁴ܠܐܝܠܝܢ ܟܠ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܩܪܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘX . ܡܛܠ ² ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ . ܕܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܫܦܪܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܟܠ ܘܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܚܫܝܫ ܐܢܐ ܒܢܦܫܝ
SevAnt:LuqJul ܡܠܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ . ܕܐܝܟ ¹²ܚܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܢ . ܟܠ ܩܕܡܐ ܒ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܪܕܝܐ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ⁵ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܘܠܡܢܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ . ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ XX XX ܣܪܝܩܐ ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ⁴ܐܕܡ .
SevAnt:LuqJul ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ XX¹ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܢܣܝܡ . ܢܗܘܐ ܟܠ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ²⁵ܘܡܠܦܢܐ̈ ܢܚܬܡܗ̇ . ¹⁵ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ ܥܠ ܐXܝ̈ ܬܪܝܨܘܬܐ ܘܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ . ܒܣܝܡܘܗܝ̈ ܚܕܝ ܘܒܣܡ ܘܐܦܨܚ ܠܟܠܗ ⁸ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܥܒܕ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ . ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܢܗܘܐ . ܒܝܕ ܡܠܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ
SevAnt:LuqJul ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ . ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܬܪܚܡ . ܘܕܚܙܝܗܝ ܟܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܥܒܕ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul X XX X ܡܕܥ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܥܠܝܐ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܟܠ X ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܚܠܦ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̣ܘ . ܘܐܦ ⁷ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܚܒܠ ܟܠ ܐܦ ܒܟܬܒܐ ܕܫܬܐ ⁵ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡ̣ܪ . - .
SevAnt:LuqJul . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܟܠ ܠܫܠܝܚܐ ܟܕ ܟܬܒ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ . ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ X X X ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܩܪܝ . . - . ܐܬܚܘܝܬ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܘܡܢܗ ܝ̇ܙܦ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܙܝܥX ܘܚܝ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ . ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ¹0ܒܠܚܘܕ ܢܩܝܡ ܠܗ̇ܘ ܕܢܦܠ̣ ܟܠ . ⁹ܗ̇ܘ ܥܒܘܕܐ ܕܓܒܝܠܬܢ . X ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܒܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܛܒ ܬܡܝܗܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܒܒܣܪܐ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐ . ܠܘ ܗܟܢܐ ܟܠ . ܠܘ ܠܒܣܪܐ ܕܒܠ̣ܥ . ܐܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܕܡܚܬ . ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܚܛܝܐ̈ ¹⁸ܫܩܠܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܘܠܚܝܠܗ̇ ܫܪܐ . ܘܠܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܩܛܠ̣ .
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ܢܦܫܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ . ܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ XXXXX ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܓܝܪ ܝܨ̇ܦ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܘܐ . ܕܚܕܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܟܠ ܠܚܝܐX--¹¹ܗ̇ܝ . ܝẌ · -- ¹⁰ܝ XX ⁸XX⁰ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ X -X X ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܚܫܝܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ̈ ܟܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ