simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐ ܘܗܘܢܐ ܇ ܘܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ . ܠܡܫܟܚܘ ܓܝܪ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܒܪܡ . ܡܚܘܝܢܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܘܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܟܠ ܆ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ . ܠܝܗ ܟܕ ܠܗ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܘ̣ܘ ܘܠܥܠܡܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܐܦܢܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܫ̣ܕܝ̈ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܕܫܘܦܪܐ ܟܠ ܦܐܝܘܬܐ ܐܡ̣ܗܝܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܢ̣ܟܦܬܐ ܘܡ̣ܪܕܘܬܐ ܆
SevAnt:CathHom ܛܒܬܐ . ܢ̇ܬܟ̇ܫܦ ܠܗ ܗܟܝܠ ܆ ܕܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܢܩܕܘܡ ܟܠ ܢܚ̇ܘܐ ܕܪܗ̇ܛܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܘܝ ܕܩ̇ܕܡ ܪܗ̇ܛ ܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ̇ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܣܟ ܕܡܬ̇ܬܢܚ ܆ ܟܕ ܡܕ̇ܡܥ ܗܘܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܠ ܡܢ ܟܕܘ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̇ܝ X ܕܡܣܬܟܝܐ ܗܘܬ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܘܩܘܪܓܝܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ : ܘܢܦܝܣܢ̈ ܕܢܬ . ܥܣܩ̇ ܐܦ ܟܠ ܠܐ ܣ̇ܦܩܢ̈ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ ܕܟܐܦܐ ܢܪܟܟܢ̈ : ܘܢܪܚܩܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܨܚܢܘܬܐ . ܡܛܠ X X X ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܕܗܫܐ ܕܒܝ̈ ܘܐܬ̇ܥܫܢܝܢ̈ ܟܠ X ܚܢܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܝܩܐ̈ ܠܘܬ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܗ̣ܝ ܡܣܬܓܦܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܒܝܬ ܟܠ ܡ̇ܢ̇ ܠܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܐ̇ܒ ܠܢ ܆ ܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܆ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ ܀ . ii- ܟܠ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܕܥܡܝܗ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܦܐܐ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ X X XX ܘܫܘܝܛܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܟܠ ܫܡܐ ܟܠ ܠܚܕ ܇ ܘܫ̇ܡܥ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ X ܕܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܢܫܚܠܦ ܬܪܥܝܬܗ ܆ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ³ܢܗܘܐ ܠܚܝܒܐ̈ . ܘܠܐ ܟܠ ܓܒܪܟܝ ܆ ܐܦܝܢ ܢܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡ̣ܘܬ ܚܝܘܬ ܫ̣ܢܐ ܆ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܫܐ ܐܣܝܐܝܬ ܘܡܕܒܪܢܐܝܬ ܒܝܘܪܕܢܢ ܇ ܟ̇ܠܐ ܟܠ ܥܒܘܕܐܝܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܘܝ ܡܠܬܐ ܕܐܒܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ̇ ܘܟ̣ܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ̣̣ ܡܬܡܠܠܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܟܠ ܒܗ ܒܝ̣ܠܕܐ ܐ̣ ܫܦ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܛ̣ܒܝܥ ܆ ܠܐ̣̣ ܡܬܓܫܫܢܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܘܟ̇ ܡܢ ܠܓܘ ܟܝܬ ܘܡܢ ܠܒܪ ܩ̣̇ܝܡ ܥܠ ܕܦܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܟܠ . ܘܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡ̣ܒܠܛܐ̈ ܡ̇ܬ̣ܩܢܐ . ܟܕ X ܗ̣ܘ ܕܗܒܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܫ̇ܒܩ ܇ ܥܪܛܠܝܬܐ ܘܕܓܠ̣ܝܐ ܡܢ ܫ̣ܒܝܚܘܬܐ ܒܝܬܝܬܐ ܟܠ ܡܢ ܠܓܘ ܟܝܬ ܘܡܢ ܠܒܪ ܩ̣̇ܝܡ ܥܠ ܕܦܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܕܢܐܨܦ̇ ܘܒܗܕܐ ܐܬ̇ܚܝܒܢܢ ܡܛܠ ܚܛ̣ܝܬܐ ܕܐܒܘܢ X ܟܠ ܕܒ̣ܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܙܪ̣ܩ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܣܩܝܢ ܆ ܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܠܙܘܗܝ̇ ܟܕ ܒܩܛܝܪܐ ܦܬܚܘܗܝ ܟܠ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܪ̣ܝܪ : ܒܚܝܐ̈ ܕܝܪܝܪ ܩ̣ܫܝܢ XX ܘܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܫܝܐ ܬܗ̣ܦܟ . ܐܝܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܣܓܝܕܐ̈ ܟܠ ܕܬܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܣ̇ܦܩܐ ܕܠܚܡ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ