simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist 0 ܩܐܝܢ ܐܨܠܚ ܂ ܘܡ̇ܢܘ ܟܝ ܕܡܪܝܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܟܠ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܐܠܗ ܬܐ ܠܡܬܨܦܘ ܡܢܟ ܆ ܢܢܛܪ ܕܠܐ ܢܟܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ X XX ܂ ܙ ܡܬܬܘܕܐ ܂ ܘܐܦ ܕܢܬܛܠܩܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘ ܟܠ ܟ̇ܐܦ ܣ̇ܓܕ ܘܡ̇ܘܕܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܡܣܬܓܕ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܡܢܬܢܝܐ ܘܕܐܢܫܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐ ܕܐܦ ܗܫܐ ܟܠ ܕܢܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܢܐ ܕܒܫܡܐ ܐܚܝܕ 1ܟܠ ܡܬܩܪܐ ܂ ܇ ܝ ܂ ܝ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܟܘܢ ܘܐܝܟ ܨܠܘܬܟܘܢ ܓܕܫ ܗܠܝܢ ܕܓܕܫ ܝ ܂ ܟܠ ܢܗܘܐ ܠܡܣܒܪܘ ܘܠܡܐܡܪ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܃ ܠܝ ܠܚܠܫܐ ܘܒܨܝܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐ ܟܢܐ ܟܝ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܬܝ ܆ ܣܩܘܒܠܐ ܠܐܣܟܡܐ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܠܦܬܝܗܝ ܂ ܂ ܠܡܕܥܟ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܗܘ̇ ܕܠܫܘ ܘܬ ܡܬܐܡܪܢܘܬ ܐ ܕܥܡ ܐܒܘܗܝ ܂ ܒܩܢܘܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܟܠ ܣܓܝܕܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܡܪܢ ·ܫܘܥܡܫܝܚܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܗܘܢ ܘܡܬܐ̈ ܕ ܐܡܝܢ ܂ ܘܨܠܐ ܕ ܢ ܐܦ ܥܠܝ ܆ ܕܫܪܟܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ ܟܠ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܬܬܥܕܪ ܡܢܗ ܒܟܠܙ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠܥܕܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܂ ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܫ · · · X ܒܥܘܡܪܐ ܕܫܠܝܘܬܗ ܟܠ ܣܚܪܐ ܘܫܐܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܃ ܡܟ̇ܢܫ ܠܚܝܘܗܝ̈ ܓܒܝܬܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘ ܬܝܪܐ ܬ ܬܚܕܘܢ ܝ ܂ ܒܣܒܪܐ ܫܪ ܪܐ ܕܗ ܡܢܘܬܟܘ̣ܢ ܕܒܗ̤ ܟܠ ܕܝ̇ܕܥܝܢܢ ܃ ܝܬ ܪܐ ܬ ܬܘܕܘܢ ܥܡܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܪܫ ܢܒ̣ܥܐ ܗܘ̇ ܡܫܩܝܢܗ̇ ܃ ܬܪܕܐ ܐܦ ܗܝ̣ ܫܩܝܐ ܟܠ ܥܬܝܪܬ̤ ܒܛܒܬܐ̈ ܃ ܗܝ̇ ܕܙ̇ܕܩ ܠܗ̇ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܬܬܝܬܪ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܠܨܐ ܗܘ̣ܬ ܗܫܐ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܬܡܢܥ ܠܘܬܟܘܢ ܂ ܟܠ ܘܫܕܬ ܡܢܗ̇ ܬܟܣܝܬܐ ܕܒܗܬܬܗ̇ ܂ ܘܩܡܬ ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܠܥܝܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܬܩܝܡ ܟܠ ܒܗܢܐ ܂ X ܂ ܐܢ ܠܐ ܢܣܢܐ ܟܠ ܠܡܣܓܦܢܗ ܟܠ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܢܐ ܡܗ ܡܢܝܢ ܃ ܫܘܚܛܐ ܝ-ܝ ܕܫܘܦܪܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܒܚܕܢܘܬ ܨܠܡܐ ܐܠܗ ܐ ܟܠ ܢܫܬܘܕܥ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܟܠ ܒܪܘܟ ܟܠ ܡ̇ܢ ܢܬܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܠܪܥܝܢܐ ܕ ܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܂ ܝ ܂ ܙ ܝ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܙܒܢܐ ܡܟܝܠ ܕܬܩܪܒ ܐܢܬ ܗܫܐ ܠܘܩܒܠܝ ܕܝܠܝ ܆ ܬܚܘܝܬܐ ܟܠ ܐܢܐ ܆ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܒܪ ܡܣܟܢܬܐ ܘܡܢܝ ܕܝ ܠܝ 0 ܓܒܪܐ ܕܡܝܩܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܛ ܂ ܒܐ ܗܝ̣ ܘܣܓܝ ܝܐܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܦܠܚܘܬܐ ܕܪܘܚ ܃ ܚܦܝܛܘܬܐ ܟܠ ܬܩܢܐ ܂ ܘܢܦܫܐ ܗܝ̣ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܪܘܚ ܃ ܗ ܂ ܡܢܘܬܐ ܡܚܝܬ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܠܗܘܬ ܟܠ ܃ ܡ̣ܢ ܡܘܬܒܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܢܐ ܃ ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬ ܐ ܘܬܫܒܘܚܬ ܐ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܘܕܐ̈ ܡܚܪܟܐ̈ ܐܫܬܚܪܘ ܡ̣ܢ ܐܠܦܐ̈ ܟܠ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܚ̇ܐ ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܕܡܐ ܣܗܕܝܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܟܐܢܐܝܬ ܡ̇ܕܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܕ ܠܝܢ ܡ̣ܢ ܙܕܩܐ ܕܩܘܫܬܐ ܆ ܟܠ ܕܟܘܢܝܐ̈ ܦܫ ܛܐ ܃ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܫܝXܠܐ̈ ܘܓܘܢܝܐ̈ ܕܠܘܬ
IšoAdiab:Epist ܂ ܢܬܟܬܫ ܠܘܩܒܠ ܛܘܥܝܝ ܥܕܡܐ ܠܐܓܘܢܐ ܕܕܡܐ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܠܢ ܟܠ ܡܢ ܛܢܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܙܕܩܐ ܂ ܕܐܬܦܢܝ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܃ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܘܦܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ ܕܦܐܐ ܠܗ ܟܠ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܃ ܣܥܘܪ ܒܚܦܝܛܘ ܐܝܟ ܕܝ̇ܐܐ ܠܝܬܝܪܘܬܟܘܢ ܕܥܠ