simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
IšoAdiab:Epist ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܕܓܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ
IšoAdiab:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ
MiaphysiteDocs ܩܢܘܡܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܣܝܡ ܃
BarḤadbš:FoundSch ܘܠܕܙܒܢܐ : ܘܠܥܠܬ ܟܠ ܘܠܥܠܬܢܐ ܕܡܢ ܥܠܬ
SevAnt:madHym . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈
SevAnt:madHym ܗ̇ܘ ܕܒܨܠܘܬܘ ܡܪܐ ܟܠ ܝ ܆ ܐܦ
SevAnt:madHym ܕܠܘܬX ܢ̇ܣ̣ܒܬ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܘܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܟܠ . ܘܠܗܠܝܢ ܡ̇ܝܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܡܝܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ
BarKoni:Schol ܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ
BarKoni:Schol ܠܒX ܝXܝXܘXܝX ܂ ܟܠ ܒܪ 0ܟܝܢܐ̣ ܂
SevAnt:CathHom ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܡܗ̇ܠܟܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
SevAnt:Epist ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ