simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܚܝܠܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܬܠܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܬܚܝܒܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܐܬܚܫܚܬ ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܃ ܘܢܦܫܐ ܘܡܠܬܐ ܘܟܠ ܥܝܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܃ ܟܠ ܢܟܦܐ ܕܒܒܝ ܢܨܝܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܕܓܘܐ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ ܀ ܝXܠ ܀ XܠܘXXܢXܝ XܢܢܒXܢX X ܒXX ܟܠ ܬܬܝܬܪ ܠܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܘ̣ ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComLiturg ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܒܒܪܬ ܩܠܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܬܠܡܝܕܐ̈ ܢܙܝܪܐ̈ ܕܠܐ ܛ ܂ ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܣ ܢܣܝܡ ܃ ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܂ ܕܠܗܠܝܢ̣ ܂ ܟܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ · ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܩܝܡܝܢ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܠܥܠܬܢܐ ܕܡܢ ܥܠܬ ܟܠ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܐܦ ܗܘ ܠܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܇ ܘܠܐܝܬ̣ܝܐ ܘܠܕܙܒܢܐ : ܘܠܥܠܬ
SevAnt:madHym X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈ ܕܝܠܢ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܕܝܠܟ X ܡܠ̣ܝ ܒܝܒܘܬX ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܡ̇ܡܠ ܗܘܐ . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
SevAnt:madHym ܝ ܆ ܐܦ ܠܢ̇ ܛܢܢܐ̈ ܠܡܗ̣ܘܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܐܫ̣ܘܐ ܒXܝܒܘܬX ܘ . ܟܠ ܒܟܠܝܠܐ ܫܒܝܚܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܨܠܘܬܘ ܡܪܐ
SevAnt:madHym X ܆ ܐܝܟ ܝܫܝܘܬܐ ܕ ܪܝ̣ܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܫܠܓ - ܓ - ܐ - ܝܪܝ ܚ . ̈ ܟܠ ܕ ܐܢܬ ܐܫ̣ܘܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬX ܢ̇ܣ̣ܒܬ ܡܪܐ
JnRufus:Pleroph . ܘܠܗܠܝܢ ܡ̇ܝܢ ܡ̇ܚܐ ܗܘܐ . ܝܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܕܦ ܗܘܐ . ܘܠܗܠܝܢ ܟܠ . ܚ̇ܙܐ ܗܘܬ ܠܡ ܐܢܫ ܛܪܘܢܐ ܕܥܠ ܠܥܕܬܐ . ܘܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܬ . ܗX ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܪܡܢ ܟܕܘ ܢ̣ܦܩ̇ܬ ܠܗ̇ ܇ ܟܠ ܇ ܡܛܝX ܫܪܝܪܘܬܗ̇ ܘܠܐ . ܦ̣ܘܕܗ̇ ܕܢܒܝܘܬܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܡܝܢ
BarKoni:Schol ܂ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܩܝܦܘܬܗ · ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܠ ܠܡܬܓܠܝܘ ܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܘܡܪܐ ܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܥܠ
BarKoni:Schol ܒܪ 0ܟܝܢܐ̣ ܂ ܐܦ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܂ [ܠܘ ܟܠ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܐܦ ܒܪ ܟܝܢܐ ܂ ܟܠ X XܘXܝXܢX ܒXܝX ܒX XXܘ̣XܝX ܠܒX ܟܝܢX ܠܒX ܝXܝXܘXܝX ܂
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܇ ܐܠܐ ܒܕܝܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܘܒܥܝܕܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܟܠ ܇ ܡ . ܫ̇ܪܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܠܘܬ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܡܗ̇ܠܟܘ
SevAnt:Epist ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܢܘܐܝܠ : ܡܝܢ ܐܠܘܘܬܐ ܟܠ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐ̇ ܫܬܘܬܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚܕ ܬܘܒ ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ