simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܩܒܠ : ܘܨܠܝܒܐ ܡܛܠ ܕܐܨܛܠܒ ܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ : ܘܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܕܦܪܩ ܠܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
BarKoni:ScholUrm . ܘܐܝܟܢܐ XX ܕܣܓܕܝܢܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܝܩܪܝܢܢ ܠܗ ܡܛܠ 5 ܟܠ ܕܡܢܗ X²ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܠܗ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
BarKoni:ScholUrm ܡܕܡ ܣ̣ܥܪ ܘܚܙܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗ̣ܘܐX ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ : ܟܠ ܕܥܡܠ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ
BarKoni:ScholUrm ܡܕܡ ܣܥܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܆ ܦܢܐ ܠܘܬܗ X ܘܐܘܕܥܗ ܟܠ ܘܢܠܒܒ ܘܢܬܪܨ ܐܢܘܢ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪܢ̈ . ܘܟܕ