simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܪܓܝܓ ܠܥܝܢܐ̈ ܘܠܦܓܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܥܒܪ ܂ ܕܐܙܠ ܐܣܒ ܡܢ ܡܪܝ ܟܠ ܐܢܐ 1ܘܒܢܬܝ̈ ܂ ܐܝܟ 15ܕܚܫ ܗ̣ܘ ܒܒܣܪ ܚܠܦܝܢ ܂ ܗܐ ܝ 1ܫܒܝܩ
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ X ܡܬܪܥܐ ܕܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܠ ܒܗ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܗܟܘܬ ܥܡܕܘܢ5 ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܐܬ̣ܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܘܟܠ ܟܠ ܕܓܠܐ̈ ܐܬܚܙܝܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܬܝܕܥ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܕܕ ܡܢܗ ܂ ܘܐܬܡܠܝ ܂ ܘܐܫܬܡܗܬ ܕܪܐ ܥܠ ܫܡܗ ܟܠ ܐܡܪܡܢܝܐ X ܕܩܒܠ ܛܡܝܘܢ ܝ ܆ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܠ ܂ ܐܢܬܘܢ Xܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣ ܢ̇ܗܝܡܢ ܂ ܘܢܝܩܪ ܠܡܪܢ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܟܕ ܝ ܟܠ ܬܣܒ ܠܗ ܝ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܕܥܡܗ ܂ ܕܗܠܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ ܐܟܘܬܢ ܣܛܪ ܡܢ ܝ ܚܛܝܬܐ ܂ ܦܓܪܐ ܂ ܢܦܫܐ ܂ ܗܘܢܐ ܟܠ ܓܒܝܠܬܐ ܘܠܘܬܗ ܢܓܕܗ̇ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܒ ܫܪܐ ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܒܥ-ܕܬܐ ܥܡ ܐܡܝ ܂ ܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢܐ ܠܥܕܬܐ ܂ ܟܠ ܂ ܕܡܢ ܐ ܟܐ 12ܝܕܥ ܂ ܐܢܬ ܠܗ 13ܠܡܫܝܚܐ ܂ ·ܝ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist 1ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܬܪ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܣܬܬܪ ܐܝܟ ܕܦܪܫ ܕܦܩܢܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܗ̈ ܡܢX ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܠ ܡܫܟܚ ܠܡܣܡ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ ܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܕ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܘܐܚܪܝܢܐ 3ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܠܐ ܚܐܒ ܘܡܙܕܟܐ ܂ ܘܬܬܓܒܪ ܐ ܟ ܟܠ ܟܕ ܫܒܩܬ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܝ ܟܕ ܬܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ ܠܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝ ܡܛܠܬܗ ܂ ܘܡܕܡ ܟܠ ܒܗܕܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝ ܒܪܒܘܬܗ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܒܟܠ ܚܘܝ ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܂ ܕܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܟܠ ܒܪ ܓܢܣܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܠܬܐ ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ X ܂ 1 ܥܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܬܪܝܨܬܐ ܟܠ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܝܟ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܢ ܂ ܬܗܪܢܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܦܣܩܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܂ ܘܚܙ ܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܬܡܢ ܐܬܟܫܛ
Ps-Zach:EccHist ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܂ ܒܫܪܟܐ ܕ ܢ ܕܫܒܥܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܝܝ ܘܐ ܬ ܗܘܐ ܒܗ
Ps-Zach:EccHist ܨܒܘX ܂ ܘܟܕ ܩܗܠܘ ܂ X ܙ X ܝ ܠܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܆ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܡܕܝܪ ܟܠ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ 3ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܡܠܬܗ ܬܬܩܝܡ ܒܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܂ ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܐܚܪܡ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܕXܙܠܢ̈ ܢܫܐ̈ ܘܚܢ ܙܩܪܝܢ ܟ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܂ 3ܝܝ ܘܟܕ ܫܐܠܢܢ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܝXܢܢ ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ