simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣ ܟܠ ܡܠܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ
Ps-Zach:EccHist ܘܠܘܬ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠܐ ܗܪܛܝܩܐ ܘܚܪܝܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ ܟܠ ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܕܕ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܗܐ ܝ 1ܫܒܝܩ ܟܠ ܕܪܓܝܓ ܠܥܝܢܐ̈ ܘܠܦܓܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܛܝܒܘ ܐܦܣܩܦܐ22̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܕܐܬܩܪܝܘ