simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܠܘܬܗ ܆ ܘܟܢܐ ܐܟ̇ܠ ܘܫ̇ . ܬܐ ܟܠ X ܠܝ ܕܥܡ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܐܟ̇ܠ ܐܢܐ ܘܫ̇ . ܬܐ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ . .
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܢ ܗܕܐ ܘܡܝܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܐܝܟܢ ܐܬ̇ܓܒܪܘX ¹ܒܪܘܛܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ . ܟܕ ܒܒܝܪܛܘܣ ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܢܬ̣ܪܕܐ ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܩܒ̇ܠ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܬܐܡܪܬ . ܘܐܘܕܝܘ̣ ܘܝ̣ܬܒܘ ܟܠ . ܕܗܟܢܐ X X XX X ܦܘܪܥܢܐ . ܡܢ-- ܐܠܗܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘ . ܘܗܟܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ̣ ܒܟܐܢܘܬܐ¹ ܘܒܪܝܨܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܙܒܢ̇ ܡܢܘܘܢ ܐܘ ܟܠ ܘܡܢ ܥܠܘܒܘܬܐ . ܘXܢ ܡܬܩܠܐ ܘܡܬܩܠܐ ܘܡܢ ܟܝܠܐ ܘܟܝܐܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܘܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܐܬܡ̣ܛܝܬ ܣܒܪܬܐ ܟܠ ܣܒܪܬܘ ܕܡܫܝܐ . ܒܡܕܢܚܝܐ̇̈ ܘܓܪܒܝܝܐ̈ . ܘܬܝܡܢܝܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܝ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܢ : ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚ ܘܠܝܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܟܝ ܗܘܢܝ ܚܫܘܟܐ ܇ ܕܠܐ ܪܢ̇ܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗ̇̈ . ܟܕ ܘܦܟܐ ܘܘܬ ܘܡܬܐܡܢܐ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܟܠ . ¹ܘܗܟܢܐ ܪܕܝܐ ܘܘܬ . ܣ̣ܡܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܢܐ ܥܡܠܐ ܆ ܒܟܠ ܫܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܝܢ ܕܠܡܩܒܠܢܘܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣX ܠܐ ܫܠ̇ܡ ܘܘܐ ܆ ܟܠ . ܘܡܢ ܘܪܟܐ ܡܟܝܠ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܡ̇ܠܟܝܐ ܦܠܝܓܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܙܒ̇ܢܘ ܆ ܕܪܬܗܘܢ̈ ܘܫܪܟܐ ܕ̈ ܨܒܘܬܐ ܟܠ ܕܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܣܦ̣ܩܢ ܠܡ̇ܬܢܝܘ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܘܐܦ X X XX X
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡ̇ܘܕܐ-X ܠܐܠܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܠ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܠܘܝܐ ܕܒܘ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ . ܬܟܝܠܐܝܬ . ܟܕ X
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܘܐ . ܙܠ ¹ܘܥ̣ܒܕ ܨܠܘܬܐ . ܟܠ . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܣܘܢܩܢܗ ܢܡ̇ܠܐ ܕܠܐ ܟ̣ܠܝܢ . ܟܬܝܒܬܢ ܕܝܝܢ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܩܠܝܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܫܝܚܐ ܡܓܥܠܐ . ܘܒܐܝܕܘܘܝ̈ ²ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܢ ܐܝܟ ܕܒܨܒܬܐ ܐܘ ܒܩܘܠܣܐ ܠܐ ܡܬܟܬܒܢ̈ : ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ Xܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܡܝܗܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܝܕ̇ܥ ) ܗ̇ܘ ܕܝܕ̇ܥ ( ¹
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ¹ܫܪܒܐ ܕܠܘܚܡܐ ܘܕܝܢ̣ܐ . ܘܡܟܝܠ . X ¹ܘܐܦ ܠܐ ܟܠ ܐܘ ܘ̇ܘ ܕܟܟܪܐẌ ܆ ¹ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܘܬܐ ܆ ܐܘ ܕܥܬܝܪܐX . ¹ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܟܡܐ ܕܐܫ̣ܟܚ ܘܐܬ̣ܡܨܝ̣ ܐܝܟ ܛܥܢܐ̈ ܚܡܫܐ ܪܘܪܒܐ̈ . ܟܠ . ܙܒܝ̣ܢ ܕܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܝ̈ ܝܝ̈ ܕܠܐ ܪܘ̇ܥܡܐ ܡ̇ܩ̣ܒܠ ܐܢܐ ܕܢܥܡܪ ܥܡܝ ܆ ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦܢ ܠܐ ܡ̇ܦܢܐ ܠܝ ܡܕܡ ܘܦ̇ܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܩܝ̣ܢܝܝܢ ܘܘܘ ܠܗ̇ ܆ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܟܠ . ܘܘܟܢܐ ܥ̇ܒܕܝܝܢ ܘܘܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܕܡܐ ܕܐܬܒ̣ܢܝܬ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܬܗܝܪ ܗܘܐ ܒܗ̣ ܘܡ̇ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܇ ܕܐܝܢܐ ܐܒܐ ܩܫ̇ܝܐ̣ ܟܠ ܘܕܐܪܡܠܬܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܆