simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X ܟܠ . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : ܟܠ -- . Xܡܪܝ XX . --⁷⁴ܩXX XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ
JnDalya:Epist ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ⁹ܠܚܙܬܟ . X ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ
JnDalya:Epist ܡܢ ܩܕܡܝ ܆ ܕܡܪܐ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܐ . ܘܐܝܟܐ ܐ̇ܝܬܝ ܠ ܐ Xܝ ܟܠ ܝX ܒܢܘܗܪܐ Xܝ ܡܪܝܐ ܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܘܫ̇ܦܝܪܐ . ܠܐܝܟܐ ܐܙ̣ܠ
JnDalya:Epist . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ . ܟܠ ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ ܐ ܕܥ̣ܠ ܟܠ ܕܫܢܝܘܬܐ X⁹ܐܕܪܟܬܢܝ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ
JnDalya:Epist ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ ܐ ܕܥ̣ܠ ܠܐܬܪܐ ܝ ⁴ܗܢܐ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܟܠ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ ܟܠ . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ .
JnDalya:Epist ܢܫܬܟܚ ܠܚܘܕ XX . -- X܏⁰ X⁰ܩ ܡܢ ܩܕܡ ܝܝܢܝXܝ̈ XX . -- X⁸ ܟܠ XX ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ X⁰ܒܪܐܙܐ ⁵¹ܡܬܚ̇ܘܝܐ : ⁵² ܟܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܐ ܠܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܥܡ ܚܒܪܬܗ̇ ܟܠ . ¹⁷ܐܢ ¹⁸ܕܥܠܡܐ X ¹ܘܐܢ ܕܒܢܝ̈ ܕܘܒܪܐ . ¹⁹ X 1ܝܬܝܪ ܡܢ
JnDalya:Epist ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ Xܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܕܘܝܕ ܩܪܝܬܐ ܡܫ̇ܡܗ ܆ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܠܩܢܐܘܗ ܇ ³⁶ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܥܡܐ ⁷ܝ ܣܓܝܐܐ
JnDalya:Epist ܆ ⁴¹ܡ̇ܫܡܥ ܠܗ ܩܠ ܐ ܝX XX XX ܡܚ̇ܕܝܢܐ ܘܡܠܒܒܢܐ . ܟܠ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ . ܘܡܐ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܛ̇ܒܐ ܕܐܫܬܘܚܕ ܠܗ ܡܢ
JnDalya:Epist ܟܠܗ . Xܐܝܢ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ⁴ܠܚܫܚܬܐ . ܡܢܐ ܗܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠ 36 ܣܟܠܐܝܬ ܒܟܠ ܡܡܠܠܐ . ܘܐܦܠܐ ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܫܡܗ ܒܡܘܡܬܐ̈
JnDalya:Epist ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ ܟܠ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ . ܐܣܬ̇ܟܠ ܟܠ ܕ ܩܕܝܫܐ X . 1ܡܟܝܠ ܐܢ̇ܐ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܫ̇ܠܐ ³ܐܢܐ . ܚܕ ܚܠܦ
JnDalya:Epist ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ . ܐܣܬ̇ܟܠ ܐܚܝ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܆ ܕܗܘ̣ܝܘ X ܟܠ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܫ̇ܠܐ ³ܐܢܐ . ܚܕ ܚܠܦ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ
JnDalya:Epist . ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ ܐ̣ܡܕ̇ ܕܠ ܐ ܐܢܫ ܚ̇ܙܐ ܠܝ ܘܚ̇ܝ ܐ ܆ ܒܐܬܪܐ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܐ . ܕܒܗ̇ ܡ̇ܨܕܐ ܘܚ̇ܙܝܐ ܙܝ̣ܘܗ ¹⁷ܕܟ̣ܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܙܘܥܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ⁸ܥ̇ܡܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܢܦܪܥܟ ܡܪܢ ܟܠ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ
JnDalya:Epist ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ X X ܠܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܪ . . Xܐ̇ܟܠ ܘܕܡ̇ܟ . ܟܠ ܥܠ ܚܘܠܡܢܟܘܢ ܕܒܐܠܗܐ . ܐ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒ̇ܗܝܬܐ ܆ ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܢܫܬܟܚܢ̈ . ܘܝ̇ܐ ܕܝܢ ܥܦܝܦܐ ܠܢܦܫܢ ܢܬ̣ ܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܟܠܗܝܢ ܟܠ ܒܪܘܝܐ . ܝ ¹ܘܝ̇ ܠܝ X⁰ܐܡܬܝ ܕܬܫܡܫܬܢ̈ ܚܣܝܪܬܐ̈ ܠܡܪܐ
JnDalya:Epist ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܨ̇ܡܚܝܢ ܒܫܘ̣ܒܚܗ ܐܝܬܝܝܐ ܐܦ ܗܪܟܐ . ܕܠܗܘܢ ܟܠ ܕܐܨܛ̣ܒܥܘ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܚܘ̣ܒܗ ܕܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܪܓܬܐ ܥ̇ܘܠܬܐ X ܥܕ ܩܠܝܠ ܚ̇ܡܝܐ ܀ X XX ³ ---- . XX ܕܥܠ XX ܟܠ ܪܚܡܬܗ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܕܢ̇ܚ ܫܘܦܪܐ ܕܚܙܬܗ X⁷ܪܓܝܓܬ̇ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸ܝ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܦ̇ܓܥ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ⁹ܝ ܐܘ̇ ܒܚܘܫܒܝ ܝX ܟܠ ܐ̇ܝܢܕ ³⁷ܐܢܐ ܢܦܫܝ : ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܒܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ .
JnDalya:Epist ܕܛ̣ܥܡܘ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܡܬ̣ܩܛܥܐ ܠܗܘܢ ⁴⁹ܒܣܘܓܐܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ ܟܠ . ܘܐܦ ܗܘ̣ܝܘ ܠܗܘܢ ܣ̇ܘܩܐ ܡܒ̇ܣܡܢܐ ܕܚ̇ܝܠܐ ܬܠܝܬܝܐ .