simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܟܠ ܕܠܗܠ ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܬܪܟܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܫܐܠܬܢ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܢܫܬܓܪ ܟܠ ܕܠܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܒܛܢܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . 3 ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣܦܩܐ . ܥܕܡܫ ܕܦܓܪܐ ܝܨܦܝܢ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܟܠ ܛܟܣܐ ܕܬܢܢ ܕܢܗܘܐ ܠܓܡܪ ܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܢܣܝܢܐ ܘܒܗܢܝܢ ܕܠܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܢܫܘܬܦ . ܘܒܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܠܢܦܫܐ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14 ܟܠ ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ ܒܡܕܥܐ . 14 ܘܒܫܠܝܐ ܕܦܓܪܐ ܘܒܘܛܠܐ ܟܝܢܝܐ ܟܠ ܕܪܥܝܢܐ ܘܠܘܬ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܕܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܢܐܨܦ ܐܘ ܐܚܘܢ ܬܓܪܐ ܡܛܪܦܐ . ܐܢ ܟܠ ܕܒܛܘܦܣܐ ܒܗܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ 15 ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܡܬܚܙܐ ܠܡܩܘܝܘ ܠܗܠ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܥܘܩܒܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܟܠ ܫܟܚܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ . ܘܠܝܬ ܕܡܥܠܐ ܒܬܗܪܐ ܠܡܕܥܐ ܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܢܘܗܪܟ ܕܐܫܒܚܟ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܟܠ ܝܕܥܬܢ ܠܡ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡ ܠܒܐ 9 ܣܒܪܟ ܫܪܪ ܒܢܦܫܝ ܡܫܝܚܐ ܡܥܬܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܨܠܘܬܐ ܕܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܟܠ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܥܢܝܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ 7 ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ ܣܟܘܠܬܢܐ ܕܠܦܘܬ ܛܟܣܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܢܨܠܐ ܪܒܘ̈ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܢܒܥܝܢ ܒܪܥܝܢܢ ܕܟܕ ܡܢ ܐܝܟܐ ܟܠ ܕܥܠ ܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ̈ ܘܕܪܘܚ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܛܟܣܘ . ܕܡܢܗ̇
IsaacNin:SpiritWorks ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ ܨܠܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܢ ܟܠ ܡܕܡ ܘܕܗܘ ܕܫܘܒܚܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܐ ܕܨܒܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܠܘ ܨܠܘܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܗܢܝܢ ܟܠ ܐܒܐ ܢܦܝܣ ܗܘܐ ܗܘ ܕܣܦܩ ܗܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܕܘܟܬ ܨܠܘܬܐ ܢܡܠܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝ ܕܐܝܟ ܟܠ ܢܒܗ ܠܒܗ 23 ܡܟܚܕܐ ܠܗ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܕܡ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܠܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܪܘܚ ܟܠ ܐܩܪܒܟ ܠܘܬ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܦܫܢ . ܝܬܝܪ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܕܟܝܘܬܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܟܠ ܐܬܬܚܬܝ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܕܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܡܦܝܣܐ ܠܟ ܟܠ ܫܡܝܐ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ ܡܢܗ̇ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ ܚܡܝܡܐ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . ܟܠ ܡܢ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܘܡܦܬܟܬܐ̈ ܕܥܒܝܕܢ̈ ܠܗ ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ