simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܝܟܐ ܕܬܪܡܐ ܪܓܠܟ : ܥܘܠܐ ܠܬܡܢ ܩܕܡ ܠܟ . ܠܥܒܪܝܗ̇̈ ܟܠ ܘܢܦܝܚܐ . ܡܢܬ ܪܫܐ ܐܢ ܬܨܪܐ : ܝܥܢܘܬܐ ܫܪܝܐ ܒܓܘܗ̇ ܀
IsaacAnt:memHom ܦܚܝܢ̈ : ܗܐ ܛܡܝܪܝܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ‏ ‏ܘܣܓܝܘ ܕܐܒܐ̈ ܟܠ ܒܝܫܐ ܨܕ ܐܢܝܢ : ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܠܒܫ ܠܣܪܝܚܐ̈ ܀ ܒܟܠ ܫܘܡܗܝܢ̈
IsaacAnt:memHom ܩܘܡܢ̈ : ܘܝܘܠܦܢܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܀ ‏ ‏ ܠܒܟܬܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܡܢ ܟܠ ܕܠܓܘ ܦܠܛ ܡܢܗ̇ : ܘܠܐ ܕܠܒܪ ܡܡܕ ܡܢܗ̇ . ‏ ܪܚܡ‏ ܢܝܪܗ̇ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܦܓܥ ܒܗ̇ ܀ ܗܘ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܘܩܡܬ : ܘܒܥܘܡܩܐ ܪܒܐ ܫܕܬܗ . ܟܠ : ܘܕܫܬ ܥܒܪܬ ܦܘܩܕܢܐ . ܗܘ ܐܠܦܗ̇ ܪܓܬ ܥܝܢܐ̈ : ܘܗܐ ܪܓܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܬܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝ ܘܥܒܕܝܟ̈ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ( ܕܩܒܪܐ ܀ ܘܗܘ ܡܘܬܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܝ : ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪ ܠܝ . ܫܒܘܩ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ : ܠܓܢܣܗ ܗܦܟ ܟܠܡܕܡ ܀ ܒܪܝܟ ܕܡܢܚܡ ܠܗ ܠܐܕܡ : ܟܠ ܥܒܝܕܢ̈ ܙܒܠܐ ܘܐܘܟܠܐ : ܘܣܝܢܐ ܒܫܘܩܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܦܠܝܓ ܀ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܡܬܢܟܪܐ : ܒܕܪܫܐ ܡܢ ܫܠܘܚܗ . ܟܠ : ܒܒܥܬܐ ܡܢ ܡܢ ܕܦܠܝܓ . ܝܚܝܕܝܐ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ : ܒܒܨܬܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ : ܕܪܓܐ ܠܪܘܡܐ ܬܩܢ ܠܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܬܟܒܘܟ ܟܠ ܡܦܪܓ ܫܘܦܪܟ . ܐܒܝܠܘܬܐ ܕܡܟܟܬܟ : ܩܕܡ ܒܝܡܐ ܡܪܝܡܐ ܪܫܟ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ‏ ‏ܩܝܡܐ ܒܓܘܗ̇ ܫܠܝܘܬܐ : ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܒܡܨܥܬܗ̇ . ܟܠ ܘܟܠ ܡܢ ܕܘܐܙܠ ܒܗ̇ ܕܪܟ . ܢܗܪܐ ܕܡܘܬܐ ܥܒܪ ܒܗ̇ : ܘܒܗܘ ܥܡܕ
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܠܥܣ ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܟܠ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ : ܫܝܛܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܢܣܝܘܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ : ܠܐ ܒܣܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ . ܟܠ ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܟܠ . ܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܠܥܣ ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܐܘܠܨܢܐ : ܠܝܬܡܐ̈ ܡܠܒܫ ܡܢ ܚܕܪܗ ܀ ܘܟܠ ܕܐܪܓܫ ܟܠ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ : ܠܐ ܒܣܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܣܘܥܪܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ : ܝܠܦܝܗܝ ܡܢ ܚܐܪܘܬܟ ܀ ܐܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܟܠ ܗܘ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܣܥܪܬ ܣܘܥܪܢܐ : ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ .
IsaacAnt:memHom ܓܒܐ ܕܩܪܐ ܠܟ : ܦܘܩ ܠܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ . ܐܢ ܩܪܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܟܠ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܬܠܝܛܐ ܐܢܬ ܕܐܓܘܢܐ : ܝܠܦ ܕܪܗ ܕܒܥܠܕܪܐ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܠܝܬ ܕܚܐܪ ܒܟܢܬܗ . ( ܫܠܝܚܐ̈ ܢܒܝܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ : ܟܠ ܐܠܦܐ̈ ܘܪܒܘܬܐ̈ : ܘܠܝܬ ܕܢܨܪ ܘܡܡܠܠ ܀ ܢܦܠ ܫܠܝܐ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܐܝܟ ܠܗܓܐ ܀ ܘܫܠܡ ܠܗ ܡܟܝܠ ܕܝܢܐ : ܘܠܝܬ ܕܪܫܐ ܒܡܨܥܬܐ . ܟܠ : ܘܟܠܢܫ ܒܟܐ ܘܡܬܬܢܚ . ܙܝܥܐ ܫܡܝܐ ܒܗܘ ܥܕܢ : ܘܥܒܪ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܟܘܒܝܢ̈ ܀ ܐܘܫܛ ܐܝܕܟ ܘܣܒ ܘܪܕܐ : ܘܐܪܦܐ ܟܘܒܐ̈ ܒܥܩܪܐ . ‏ ܟܠ ( ܪܒܝ ܓܢܢܐ . ‏ ‏ܕܛܥܝܢ ܘܪܒܐ ܥܠ ܟܢܦܘܗܝ̈ : ܘܡܠܐ ܡܢ ܓܘ
IsaacAnt:memHom ܕܩܢܐ ܐܪܥܐ ܣܒܪ ܠܗ : ܕܗܘܐ ܡܪܗ̇ ܘܠܥܠܡ . ܘܗܐ ܢܨܝܢ ܚܕ ܥܡ ܟܠ . ܘܐܣܒܪܘ ܕܠܝܬ ܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ : ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܙܪܝܥ ܒܗ̇ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܫܪ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܦܢܐ ܟܠ ܕܐܘܙܦܬܝܗܝ ܀ ܟܠ : ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܐܟܪܐ ܡܗܝܡܢ ܠܐܪܥܐ : ܕܡܦܢܝܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܙܦܬܝܗܝ ܀ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܪܥܐ ܛܠܡܬ : ܘܠܦܠܚܗ̇ ܟܠ : ܕܡܦܢܝܐ ܟܠ ܕܙܪܝܥ ܒܗ̇ . ܐܦ ܐܢܬ ܐܫܪ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܦܢܐ