simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܟܠ . ܀ ܠܝܕܥܬܗ̇ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ . ܀ ܀ |ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܕܥܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܡܠܬܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܘܠܐ ܟܠ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ . ܘܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܒܢܟܦܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ ܐܣܟܝܡ ܘܕܠܐ ܕܡ̣ܘ ܀ X ܀ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܆ ܠܗ̇ܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ ܫ̇ܪܝܟܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܠܥܠ ܆ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܡܬܙܝܥܝܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܗܝܒ ܠܢ ܆ ܠܘܬ ܨ ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ ܡܢ ܩXܝܡ ܚܒܝܫܝܢ ܥܡ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܆ ܟܠ X | X X¹⬩⬩⬩⬩ܡܛܠ ܕܡ̇ܒܪܝ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠ . ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܟܠ ܟܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܫܟܝܢܬܗ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܒ̣ܥܕ ܗܘ ܘܡܒ̇ܪܝ̣ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܣܟܝܗܝܢ̈ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܟܠ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ
DionAr:MystWritings : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ : ܘܠܐ ܬܚܝܬ ܪ ܓܫܬܐ ܟܠ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ : ܘܩ̇ܕܝܡ ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡܪ ܢܢ : ܟܕ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܟܠ ܫܘXܗ̣ ܘܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ ܡܬܚܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ ܗܘ ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ