simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ ܥܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ‏ ‎ [2]‎‏ܕܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܘܠ ܒܪܘܟ . ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܒܕܝܪܐ ܕܚܫܚܐ ܠܗ . ܘܗܟܢܐ ܢܦܩܘ ܡܢ ‏ ‏ܥܠܡܐ ܟܠ ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܘܒܢܘܗܝ̈ ‏ ‏ܘܫܘܬܦܬܗ .