simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ
Eph:memHom ܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܘܠܣܐܘܢܐ ܒܠܚܘܕ
Eph:memHom ܢܣܝܒܪ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܢܟܝܢ ܡܪܥܝܬܗ
Eph:memHom ܥܕܢ ܕܚܫ̣ܟ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܘܡܘܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ
Eph:memHom ܡܢ ܟܪܣܟ ܗܒܝܗܝ ܟܠ ܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܘܗܐ
Eph:memHom ܥܝܢܐ ܘXܛܠܝܡܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪܓܫܝܢ̈ ܙܠܝܠܐ ܟܕ
Eph:memHom ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗܐ ܟܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܐܟܚܕ ܦܘܪܣܝܗ
Eph:memHom ܫܡܐ ܕܝܩܝܪ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܐܙܠܝܗܝ ܣ̇ܓܝ
Eph:memHom ܘܡܒܙܚ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒ̇ܥܐ ܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈
Eph:memHom ܚܢܝܩܢ ܒܗ ܣܟܠܬܐ̈ ܟܠ ܡܐ ܕܫܠܚܘ ܒܪܝܐ̈
Eph:memHom ܘܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܩ ܒܪܘܝܐ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ XX 4ܘܐܬܐ
Eph:memHom ܫܡܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܐܬ̣ܐ ܗܘܐ X
Eph:memHom ܕܫܪܪܐ ܐܚܪܒ ܪܘܓܙܐ ܟܠ ܟܪܡܝܢ̈ ܕܒܟܪܡܐ ܕܩܘܫܬܐ
Eph:memHom ܗܐ ܚܘܒܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ⁸ܟ̇ܐܝܢ ܒܝ
Eph:memHom ܥܘܠܐ ܣ̇ܓܝ ܕܥܠ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܗܐ ܩܐܡ
Eph:memHom ܥܒܪܗ ܠܬܢܢܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܗܐ ܥ̇ܛܪ⁸
Eph:memHom ܣܓܝܐܝܢ̈ ܣܦܣܪܐ̈ XXX ܟܠ ܡܐ ܕܙܒ̇ܢ ܡܣܟܢܐ
Eph:memHom ܐܝܟ ܕܐܟܝܠ ܐܝܬ ܟܠ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ
Eph:memHom ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ XXX ܠܠܝܐ
Eph:memHom ܗܐ ܨ̇ܠܐ ܦܚܐ̈ ܟܠ ܫܥX ܕܐܝܟܢ ܢܝܬܐ