simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
IšoAdiab:Epist ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܘܕܓܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܘܒܪܐ
IšoAdiab:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܢܛܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܐܡܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܘܬܗ ܣܓܝܐܐ̈›- ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ : ܥܡ
SevAnt:madHym ܣܗܕܐ̈ ܇ ܘܒܝܕ ܟܠ ܓܢܣܐ ܘܩܘܡܬܐX :
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ . ܡܪܐ ܟܠ ܒܝܕ ܒܥܘܬܐ̈ ܕܝ̇ܠ̣ܕܬ̇
SevAnt:CathHom ܠܘܬܘܘܢ ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܣܘܪܕܐ ܡܩ̣ܝܡ
BarḤadbš:Acts ܠܗ . ܘܣܥ̣ܪ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܟ̇ܢܐ ܕܢܬ̣ܚܙܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܃ ܘܢܗܝܡܢܘܢ
BarKoni:Schol ܟܠܢܫ ܂ ܕܝܕܥ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܡܬ̇ܟܬܫ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܠܘ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥܒܝܕܐ̈
HistChurchEast ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣܬܓܕ X¹ܘܬܘܒ̈̈ ̈