simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܦܘܡܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܝܘܡܗ ܕܡܘܠܕܟ ² 1ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܡܛܠ ܟܠ X¹ܐܘܠܕܝܢܝ ܫܘܚܠܦ ܩܠܐ ܘܒܪ ܩܠܗ ¹ ܥܘܢܝܐ : ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Eph:madNativ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܗ ܢܦ̣ܩ ܚܢܢܐ ܨܝܕ ܚܛܝܐ̈ XX ܣܝܡܬ ܣܡܡܢܐ̈ ܗܘ ܟܠ ܡܘܠܕܟ X ܢܗܘܐ ܦܪܘܥܐ ܚܠܦ ܚܝܒܐ̈ X3ܪܒ ܗ̣ܘ ܗ X ܝܘܡܐ ܡܢ
Eph:madNativ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ 200ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܟܝܠܐ ⁵⁸ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܗܟܢ ܐܪܓܫ ܟܠ 199ܥܝܪܐ ܐܝܟ ܥܝܪܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܡܘܫܚܬ ܐܝܕܥܬܗ
Eph:madNativ ܕܠܟܠ ܡܝܢܐ 14ܒܫܢܬܐ ܕܥܣܪ ܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܢܫܒܚ ܕܦܫܪ ܟܠ -- X⁸ܕܚܙܬ X -- ⁸⁷ܒܪܝܬܐ X -- X⁰ܕܝ̇ܢܩ XXXXX -- ܣܓܕܬܝ
Eph:madNativ ܚܘܒܝܢ̈ ܕܕܢܝܢܐ ܥܠ : X ܝ . Xܕܝܠܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܬܠܬ ܕܠܠܝܐ ܟܠ ³ ܐ 1ܐܕܡ ܚ̣ܛܐ ܘܩ̣ܢܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܠܡܐ ܒܛܘܦܣܗ
Eph:madNativ 3ܚܬܢܐ̈ ܒܥܕܝܢ ܐܨܛܒ̇ܬܘ ܗܘܘ ܘܓܢܒ ܚܘܝܐ ܠܟܠܝܠܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܒܝܕ ܚ̇ܣܡܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ ܙܘܥܗ ܪܓܬ ܦܓܪܐ ]ܗܝ ⁵[ܕܒܗܕܡܐ̈ ܟܠ ܒܬܘܠܐ̈ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ X ⁶ܘܬܕܝܐ̈ ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ
Eph:madNativ 7ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܫܐ ܣܡܬܝ ܓܙܐ̈ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܚܘܬܘ ܟܠ ܒܪܘܫܡܗ ܬܠܝܬܝܐ ܚܬܡܗ̇ ܘܢܗܪܬ ܩܕܝܫܐܝܬ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ
Eph:madNativ ¹⁵ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ ]ܝܘܪܕܢܢ ܚܙܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܟܠ X -- ¹⁰ܕܗ̣ܘܐ XX -- ܕܗ̇ܘ X ܐ 6ܐܬ̣ܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ
Eph:madNativ ܕܝܪܒ ³⁵ܒܗ ܐܘܪܒܢܝ ܕܐܢܐ ܐܝܠܕܬܗ³⁶ ܠܦܪܕܝܣܗ ܚܝܐ ܟܠ ܘܐܥܠܗ 7ܡܢ ܟܘܠ ܕܐܬܐܣܝܘ ³⁴X ³³ܚܕܝܢܝ ܕܐܢܐ ܒܛܢܬܗ ܡܢ
Eph:madNativ ܥܡ ܟܠܢܫ ܡܝܐ̈ ܢ̣ܚܬ ܩܕܫ ܠܥܡܕܢ ܒ 3ܒܗ̇ܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܥܠ ܒܗ̇ ܟܠ ܗ̣ܘ ܥܡ ܛܡܐܐ̈ ܫܡܝܐ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܐܣ̣ܬܕܩܬ ܕܢܥܡܕ X ܡܕܟܐ
Eph:madNativ ܫܪܒܝܢ̈ ܒܫܡܐ ܕܨܘܒܥܗ ²⁹ܡܬܟܢܐ ܐܝܟ ܕܥܡܕܬܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܟܠ ܗܘ ܪܒܐ ܕܥܡܪܐ ܕܡܩܒܠ ²⁷ܟܠ ܨܘܒܥܢܝܢ̈ ²⁸ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ
Eph:madNativ ܡܢܝܢܝܢ̈ ܒܕܓܘܢ ܓܡܪܘܟܝ ܥܣܪܐ ⁸⁶ܛܘܒܝܢ̈ ܛܘܒ ܟܠ ܕܝܗ̣ܒ ܗܘ̣ܐ X ⁶ܡܪܢ ܪܐܙX ܫܠܡܐ ܒܥܣܪܐ ܗܘ ⁶⁵ܓܝܪ ܬܠ̣ܝܢ
Eph:madNativ ܕܨܗܝܢ ܬܘ ܐܬܒܣܡܘ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 6ܐܒܐ ܪܫܡܗ̇ ܠܡܪܝܡܬܐ ܟܠ X² ܕܦܬܚܗ̇ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܣܛܪܗ ܫܦܥܐ̈ ܝܠܕܬ ܬܘ
Eph:madNativ ܐܘܕܐ ܒܟܘܠ ܝܘܡ 9ܘܕܒܬܘܠܘܬܐẌ ܒܨܗܝܘܢ ܨܥܪܘ ܠܐܡܟ ܟܠ ܟܝ ܐܘ ܥܠܘܐ ܕܗܐ ܥܠ ܒܘܪܟܝ̈ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܒܛܠ ܡܢ ܟܠ ܘܠܡܪܐ
Eph:madNativ ܕܡ̇ܠܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ³ܩܛܝܠܐ ܡܪܢ ܡܪܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܝܘܡܗ ܕܡܘܠܕܟ ² 1ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܡܛܠ ܝܠܕܟ ܡܚܐ
Eph:madNativ ܠܫܢ ܢܙܕܗܪ ܕܒܨܬܢ ¹⁰⁴ܚܒܬܐ ܗܝ ¹0⁵ ܘܢܘܪܐ ¹⁰⁶ܥܘܩܒܢ X ܟܠ ܠܫܢܐ̈ ܓܝܪ ܕܢܘܪܐ ܫܪܝܢ ¹0³ܒܗ ܕܠܫܢܐ̈ ܫܕܪ ܗܘܐ ܒܡܣܩܗ
Eph:madNativ ¹0⁴ܕܒܓܠܝܢܗ ¹⁰⁵ܢܗܪܘẌ ܫܠܡ̣ܬ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܟܠ ܩܝܡܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܢܚܬܬ ܕܬܣܗܕ ]ܥܠܘܗܝ ܬܘܕܝ ܠܕܢܚܟ ܡܦܨܚ
Eph:madNativ ܣܓܕܬܟ ܪ 37ܪܒܐ ܗܝ ܓܪ ܚܕܘܬܐ ܕܝܠܕܐ ܡܢ ܒܛܢܐ ܐܦ ܚܕ ܗܘ ܟܠ ܣܒ̇ܪ ܒܛܢܟ ܟܕ ܡܛܝܬ ܠܝܠܕܐ ܥܝܪܐ̈ ܣ̇ܒܪܘ ܡܦܩܟ ܒܪܝܟܐ ܡܢ
Eph:madNativ 5ܒܐܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ X² ܕܦܬܚܗ̇ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܒܪ ܐܠܗܐ ܟܠ ܛܪܦܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܫܘܒܚܐ ܒܡܝܐ̈ ܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ