simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܟܠ ܕܐܡܝܪܝX ܠܡܪܝ ܐܩܪܝܡ ܛܘܒܢܐ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ
Eph:madFaith ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕܬ ܠܢ ܗܢܐ ܕܪܢ ]ܡܪܚܐ[ ܟܠ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ ܟܠ ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ
Eph:madFaith ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕܬ ܠܢ ܗܢܐ ܕܪܢ ]ܡܪܚܐ[ ܝܕܥ ܟܠ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ]ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܡܪܝ ܟܠ ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܗ̣ܘ ]ܝ̇ܕܥ ܐܝ[ܕܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܀ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܟܠ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܕܬ ܠܢ ܗܢܐ ܕܪܢ ]ܡܪܚܐ[ ܝܕܥ
Eph:madFaith ܦܘܡܝܢ 2ܐܢ ܫܘܒܗܪܐ ܗ̣ܘ ܥܠܬܗܘܢ ܡܪܢ ܢܟܐܐ ܒܪܡܘܬܐ ܘܐܢ ܟܠ ܐܝ[ܕܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܀ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Eph:madFaith ܥܒܕܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܠܐ ܝܕܥ ܐܝܟܢ ܒ̇ܨܐ ܠܥܒܘܕܗ ܀ 17ܟܝܢܐ ܪܒܐ ܟܠ ܕܬܕܥ ܠܐ ܝܕܥܬ ܐܝܟܢ ܬܡܪܚ ܬܗܡܘܣ ܒܗ ܒܡܘܠܕܗ ܕܗ̇ܘ ܝܕܥ
Eph:madFaith ܦܘܡܝܢ̈ ܦܘܡܐ ܕܨܒܐ ܕܢܡܠܠ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܟܠ ܐܝܟܢ ܒ̇ܨܐ ܠܥܒܘܕܗ ܀ 17ܟܝܢܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܡܠܠ ܡܢ
Eph:madFaith ܠܫܢܝܢ̈ ܀ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܩܠܗ ܕܐܒܘܗܝ 2ܛܘܒܘܗܝ ܟܠ ܡܚܙܝܬܐ ܫܦܝܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܚ̣ܙܐ ܒܓܘܗ̇ ܡܘܠܕܟ ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢ
Eph:madFaith ܫܘܐܠܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܫܐܠ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܀ X1ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܟܠ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܡܣܐܬܐ ¹ܕܩܘܫܬܐ ܟܠܝܘܡ ܘܬܩ̣ܠ ܒܗ̇
Eph:madFaith ܡܫܬܥܠܝܢ ܀ 20ܛܘܒ ¹ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܐ ܚܪܫܐ ܒܥܕܢ ܕܝܠܕܟ ܟܠ ܠܗ ܦܬܓܡܗ ܐܝܟ ܣܡ ܚܝܐ̈ ܘܐܚܝ ܡܝܬܐ̈ ܡܠܠܐ̈ ܕܥܠ ܡܚܐ
Eph:madFaith ܫܘܐܠܝܢ̈ X ܝX X ܘܩܪܟ ܗܘܐ ܒܪܐ ¹ܕܐܠܗܐ ܕܩܪܬܟ ܪܘܚܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ 2ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܣ̣ܠ ܡܪܝ ܦܘܡܗ ܡܢ
Eph:madFaith ܟܣܝܐ ܚܙܬܟ ܀ X 6ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܕܢܝܚܐ ܡܢ
Eph:madFaith ܕܘܟ ܓܢܝܙ ܐܢܬ ܟܕ ܪܐܙܟ ¹ܒܪܘܡܐ ܠܐ ܪܓܫ ²ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܬܡܗܘ ܘܬܗܪܘ ܘܐܘܦܝܘ ܀ X 9ܒܟܠܕܘܟ ܡܪܝ ܪܐܙܝܟ̈ ܘܡܢ
Eph:madFaith ܡܕܡ ܒܓܘܗ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܟܠ ⁷ܒܗ ܫܪܝܢ̈ ⁸ ܚܝܠܐ̈ ܘܟܝܢܐẌ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܗܐ ܥܡܕ ܘܢܒܓ XX
Eph:madFaith ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹ ܐܐܪ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܒܗ ܬܠܝܐ ܢܫܡܬ ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܚܫ ܟܠ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܩXXXX ܥ 10ܥܡ
Eph:madFaith ܛܥܝܢ ܟܠ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ ܒܓܘ ܡܠܝܘܬܗ ܥܡܪܝܢ ܘܐܝܟ ܒܣܦܝܩܐ ܟܠ ܕܨܒܝܢ ܡܬܦܢܝܢ ܐܙܠܝܢ ܘܐܬܝܢ ܒܓܘܗ ܒܚܕ ܣܘܩܐ ܬܠܐ
Eph:madFaith ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ ܒܓܘ ܡܠܝܘܬܗ ܥܡܪܝܢ ܘܐܝܟ ܒܣܦܝܩܐ ⁴ܕܝܪܝܢ̈ ܪܒ ܟܠ ܡܬܦܢܝܢ ܐܙܠܝܢ ܘܐܬܝܢ ܒܓܘܗ ܒܚܕ ܣܘܩܐ ܬܠܐ ܟܠ ܛܥܝܢ
Eph:madFaith ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܕܨܝܕ ܬܘܩܢܗ ܕܐܕܡ ܢܓܠܝܘܗܝ ܣܓܝ ܠܒܘܟܪܗ ܚ̣ܙܐ ܟܠ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܢܘܢܐẌ ܪܓܝܓܐ̈⁶ ܘܦܪܚܬܐ ܦܐܝܬܐ ܀ ܝ X6ܝܕܥ
Eph:madFaith ܀ ¹ 10ܩܢܛܪܘܢܐ ܝܪܒ ²ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ ³ܬܗܪ ܒܗ ܒܗ ܟܠ ܒܥܝܢ ܠܗ ܠܩܘܫܬܐ ܒܗ̇ ܒܒܥܬܗ ܐܘܒܕܘܗܝ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܠܐ
Eph:madFaith ܕܚܝܠܐ ܐܢ ܠܙܝܘܗ ܕܥܒܕܐ ܗܢܐ ܥܘܙܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܢܨܕ ܒܡܪܗ ܟܠ ܕܠܐ ¹ܣܦܩܘ² ܕܒܡܝܘܬܐ ܢܚܘܪܘܢ ܡ̇ܢ ܢܡܪܚ ܕܢܚܘܪ ܒܡܚܐ