simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
MiaphysiteDocs ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈
MiaphysiteDocs ܨܒܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܝ
MiaphysiteDocs ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܟܕ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
MiaphysiteDocs ܠܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ
SevAnt:madHym ܐܝܬ ܠܡ̣ܫܬܐܠܘ X¹ܡܢܗ̇ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܙܩX ܆
SevAnt:CathHom ܠܐܚܪܢܐ̣ ܘܠܐ ܠܚܕ ܟܠ ܟܠܗ ܫܚܠܦ ܫܡܐ
BarḤadbš:Acts ܕܗ̇ܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܒܝܟܝܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܐܝܕܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܬܬܐ ܟܕ ܚܝܐ ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܘܟܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܒܪܡ ܣܦܪܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarKoni:Schol ܂ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܝX ܟܠ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ
BarKoni:Schol 2ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܨܝܢ ܠܡܩܒܠܘ
SevAnt:Epist ܠXܘܠ X ܡܢ ܟܠ ܒܟܝܢܐ ܆ ܘܒܟܠ
EliaNis:Chron ܕܒܓܕܕ ܘܬܩܠ ܗܘܐ ܟܠ ܩܘܦܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Ẍ Xܦ ܟܠ ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ