simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܚܝܠܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܬܠܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܐ ܐܘܣܝܐ ܟܠ ܕܢܙܥܙܥܘܢ ܠܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܪܫ ܠܢ ܂ ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܂ ܝ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܡܚܡܣܢܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܂ X · ܢܬܦܪܢܣ ܣܛܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܣ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܬܬܡܨܘܢ ܝܝ ܕܠܥ̣ܒܕܐ ܬܝܬܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܕܠܐ ܠܐܢܫ ܢܐܡܪ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܚܬ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܕܥܝܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܠܐ ܕܐܝܟ ܦܓܪܐ̈ ܕܝܠܢ X ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ̇ X0 ܕܐ ܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܪܢܝܢܐܝܬ ܡܬܟܢܫ ܟܠ ܢܩ̇ܒܠ ܂ ܒܪܡ ܡܦܪܫܐܝܬ ܠܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܕܩܢܘܡܐ̈
SevAnt:madHym ܒܪܢܫܐ ܚܙܩX ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܝܝܝܝܢ̈ ܡܙܥ̣ܩ ܒܝܕ ܟܠ - ܒ - ܝ̣ X ܝܝܝ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܡ̣ܫܬܐܠܘ X¹ܡܢܗ̇
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܫܚܠܦ ܫܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܟܠ ²ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܆ ܝܫܘܥ ܗ̣ܦܟ ܫܡܗܗ . ܟܕ ܠܐܚܪܢܐ̣ ܘܠܐ ܠܚܕ
BarḤadbš:Acts ܡܐ ܕܡܨܝܐ ܐܝܕܗܘܢ ܠܡܠܒ̇ܟ . ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܡܬܚܪܝܢ ܠܡ̇ܠܒܟ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ . ܒܕܓ̣ܕܫ ܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܒܝܟܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܘܟܠ ܫܘܘܟܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܘܗܒܬܐ ܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܦܠ̇ܚܐ ܐܣܛܪܢܝܐ ܐܘ̇ܟܝܬ ܡܬܦܢܩܐ ܡܝܬܬܐ ܟܕ ܚܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫ̣ܬܕܪ ܠܗ ܠܚܘ̣ܕ ܝܠ̣ܦ ܂ ܘܐܦ ܝ ܟܠ ܗܘ̣ܬ̇ ܗܘܬ ܣܦܪܬܐ ܘܐܠܦ̣ܬ ܐܢܘܢ ܟܠ ܠܫ̣ܝܢ̈ ܂ ܒܪܡ ܣܦܪܐ
BarKoni:Schol ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܟܠ ܥܒܕܘܝ ܠܢܒܘܬܝܘܢ ܂ ܝܢܘ ܕܝܢ ܂ X ܂ Xܘ - ܂ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܝX
BarKoni:Schol ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܨܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܠܘ ܡܠܝܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܂ ܡܠܝܠܐ̈ 2ܐܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܢ
SevAnt:Epist ܒܟܝܢܐ ܆ ܘܒܟܠ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܒܗ̇XܘX ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܕܟ̣ܐ ܒܟܠ ܟܠ ܇ ܟܕ ܠXܐX ܡ̇ܬܦܠܓ̣ ܐܦ ܠܐ ܡ̣ܬܦܣܩ . ܐܠܐ ܠXܘܠ X ܡܢ
EliaNis:Chron ܩܘܦܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܐܘܢܩܝܣ ܘܐܒܕ ܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ̈ ܟܠ ܢܚܬ ܒܪܕܐ ܩܫܝܐ ܒܝܪܚ ܫܒܛ ܒܩ̇ܪܝܒܘܬܐ ܕܒܓܕܕ ܘܬܩܠ ܗܘܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ ܃ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܒܒܝܡ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ ܢܒXXܘܢ ܂ ܢܒXܘܢ ܝܘܠܐ̈ ܒܣܪܩܘXܝܘܢ ܂ ܟܠ ܂ XܪܝXܝܬ ܠܐ ܠܝX [ܢܫܬܝX ܘܢ ܥܠܝ ܝXܝܠXܒܒܝ ܂ Ẍ Xܦ