simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ : ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܟܝ ܨܗܝܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܥܫܢ ܟܠ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܡܘܕܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:5Macc [AB] ( ܣܒܪܝܢ̈ ܣܪܝܩܝܢ ܗܘܘ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܣܬܟܠ ܘܢܕܥ ܚܝܠܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܘܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܦܣܝܩܝܢ ܗܘܘ ܓܝܕܐ̈ ܕܥܩܒܝܗܘܢ̈ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
JnDara:OnOfferings . [XX]ܬܘܒ ܡܙܡܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܕܘܝܕ ܡܫܘܕܥܐ ¹ܐܡܬܝ ܟܠ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ X ܘܐܠܗܐ ܕܢܠ
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
JnDalya:Epist . ¹⁰ܗ̇ܢܘ ܐܚܝ ¹¹ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܟܠ ⁷ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ⁸ܡ̇ܐܓܣ ܐ ܢܬ ܆ ܒܡܓܢܢܘܬ ܗ ܝ ܕ ܩܕܝܫ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ ܐܬܕܟܪ ܠܒܪܐ . ܟܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܩ̣̇ܝܡܢ . ܘܠܝܬ ܕ ܟܠ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐX ¹ܫܡܗ . ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ
IsaacAnt:memHom . ܕܚܙܘ ܪܒܘܬ ܪܘܟܒܗܘܢ : ܘܚܙܝܢ ܒܥܦܪܐ ܨܠܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܚܕ ܟܠ ܕܢܘܚܡܟ ܀ ܒܝܕܥܬܗܘܢ ܓܝܪ ܡܫܬܦܠܝܢ : ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܗܿܢܘ ܐܚܝ ܢܿܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢܿܛܪ ܠܪܚܿܡܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܿܐܓܣ ܐܢܬ ܒܡܓܢܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ X -X X ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ¹⁰ܥܒܕ ¹¹ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܘܪܝܐ . ܕܟܕ ܘܢܩܒܐ ܥܒ̣ܕ Xܢܘܢ ܟܠ ܡܩܕܡܐ ܗܘܐ ܪܡܝܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܡܩܕܡ XXXXX X ܪܥ
Tim1:DisputCalMahdi . ܟܕ ܓܝܪ ܡ̣ܢ 30ܒܪܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܟܠ ܟܢ ܕܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ ܪܒܬܐ 29ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ
DionAr:MystWritings . ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܟܠ̣ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ . ܘܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܢܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܇ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ ܟܠ ܘܐܩܝܡ
PhiloxMab:TenMem . ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܥܠܡܐ ܐܠܗܐ ܒܓܢܣܐ ܟܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܀ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ . ܕ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Eph:madFaith 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ ܐܢܬ ܐܫܬܥܐ ܠܢ ܕܟܒܪ ³ܕܡܐ ܐܦ ܪܘܥܡܟ ܡܢܘ ܟܠ ܠܥܒܕܘܬܟ ܐܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܐ ܬܣܝܡ ܢܝܪܟ ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ
JnDalya:Epist : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X ܟܠ . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : ܟܠ -- . Xܡܪܝ XX . --⁷⁴ܩXX XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:madHym X ܀ ܩܥܓ - ܛ - ܗ - X ܝܝ̣ · Xܝ-̇ ܝ̇ܝ̣ܚ ܝ . . . ܝ : X ܝܝ ܟܠ ܕ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܚ̣ܘܣ ܐܩ ܥܝܝܢ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ
SevAnt:madHym X ܢ̣ܘܗܪܐ . ܡܒܪܟܐX ܠܟ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ ܢ̣ܫܡܐ ܡ̇ܣܩܐ ܟܠ ² ܫܚ - ܝܘ - ܒ - X ܝ . ܝܚ ܝ X ܝܝ ܝܝXX X ܝXܝX ·X ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ