simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
MiaphysiteDocs ܬ XܠܝX ܠܝX ܟܠ ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
SevAnt:madHym ܐܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ . ܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
MartOrient ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ ܟܠ : ܝܝܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ
BarKoni:Schol ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ ܟܠ ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ
EliaNis:Chron ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ