simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܚܙܝܗܝ ܗ̇ܘ ܐܣܟܘܠܝܐ̣ ܐܝܠܠ ܂ ܘܐܚܕܗ ܗ̇ܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܡܪܗ ܘܟܕ ܡܕܡ ܂ ܘܒܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̣ܪܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܂
Chronica Minora II ܐܬܬܠܝܘ ܕܒܝܬ ܟܠܝܕ ܒܡܢܓܢܝܩܐ ܕ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܣܠ̣ܩܬ ܟܐܦܐ ܘܟܕ ܥܠ ܡܫܪܪܘܬܗ̣ ܂ ܫܒ̣ܩܘ̈ ܠܗܠܝܢ̈ ܕܢܩܪܒܘܢ̈ ܠܘܬ ܚܣܢܐ ܂
Chronica Minora III ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐܝ ܘܟܕ ܗܘܐ X ܕܡܒܐܫ ܠܢ ܘܨܒ̇ܐ ܕܢܗܘܐ [ܦܛܪܝܪ ]ܩܛܝܪܐܝܬ ܂
Chronica Minora III ܚ̣ܙܗ̇ ܆ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܘܟܕ ܂ ܘܫ̣ܩܠܗ̇ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܩܘܣ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܠ̣ܦ ܕܕܓܠܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܆ ܦܩܕ ܘܟܕ ܇ ܘܫܕܪܢܢ ܠܒܟܢܝܗܝ ܘܚܒܫܢܝܗܝ 1ܐܝܟ ܥ ܂ ܒܕ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܂
Vie de Sévère par Jean ܚܙܐ ܕܫܠܡܐ ܡܠܬܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܘܘܐ ܆ ܗܦܟ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܬܝܡܢܝܐ̈ ܘܟܕ ܦܘܪܣܐ . ܘܗܟܢܐ ܣܠܩ ܘܥܒܕ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܥܡܠ ܘܡܠܦ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܥ̣ܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܠܐ ܟܠܬܗ ܘܟܕ ܦܫܝܩܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܫܦ̣ܪ ܠܗ ܕܢܗܘܘܢ ܂ ܝ ܗܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܬܢܚܬ ܩܘܝ ܒܡܥܠܝܘܬܗ ܂ ܥܠ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܟܕ ܐܬܡܣXܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܥܬܪ ܟܠ ܟܬ̣ܪ ܒܡܠܝܘܬܗ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܠܟܠܡܕܡ ܨܪ ܝܝ ܘܨܒܬ̣ ܂ ܠܗ ܡܕܡ ܡܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܕܢܨܘܪ ܠܐ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܪܡܙܐ ܕܢܢܝܠܗ̣ ܂ ܐܬܩ̣ܢ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ ܂
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܫܘܟܢܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܫܩܠ ܥܠܘܗܝ : ܡܝܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܘ̇ܘ ܘܟܕ ܇ ܘܐܬܓܐܝܐ ܘܐܫܬܡ̇ܠܝ ܒܝܕ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܝܝ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܫܐ ܂ ܬܒܥܬܗ ܕܢܬܐ ܠܩܕܡܝ ܘܟܕ ܂ ܫܐܠܬܗ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܛܫܝܗ ܡܢܝ ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘܝܬ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܐ ܙܟܝܗ̣ܝ ܪܘܚܢܐܝܬ ܂ ܐܬܓܠܝ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܢܩܪܒ ܐܦܝܢ̈ ܘܟܕ ܐܬܪܐ ܂ ܠܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܐܕܡ ܥܕ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܡ̣ܛܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨ ܒ̣ܐ ܡܪܢ ܕܢܕܟܝܘܗܝ ܂ ܠܗܘܢ ܠܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܩܝܡܢܘܗܝ̈ ܘܟܕ ܐܬܚܫܚ ܀ ܬܘܒ ܝ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܂ ܕ ܂ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܬܓܒܠ ܚ̣ܛܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܒܐ 7ܓܒܠܗ ܠܐܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܓܒܠܗ ܀ ܝ ܠܡܢܐ ܝ ܘܟܕ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܘܕܢ ܚܢܢ̣ ܂ ܘܠܐ ܬܠܬ ܪܝܫܢܘܬܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ ܘܟܕ ܂ ܡܢܗ ܐܢܘܢ ܃ ܐܦܢ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܒܕܓܘܢ
Cause de la Fondation des Écoles ܝ̣ܕܥ ܠܐܠܗܐ : ܠܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܒܝܚܗ - ܘܐܘܕܝ ܠܗ : ܐܠܐ ܘܟܕ : ¹ܕܠܐܣܩܠܦܝܕܣ ܠܡ ܬܪܢܓܐ ܚܘܪܐ ܡܬܒܥܐ ܠܡܕܒܚܘ .
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܫܘ̣ܬܬ ܒܣܡ̇ܟܐX ܕܥܡܟ ܒ̣ܚܫܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܪܐܙܢܝܬܐ ܐܝX ܘܟܕ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܝܘܘܕܐ ܠܒܝܬܝܘܬ ܐ ܘܝܘܠܦܢܐX ܕܝܠܟ ܐܫܘ̣ܝܬ :
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܪܢܐ ܥܠ ܚܟܡܬܗ ܘܚܝܠܗ ܩܠܣ ܘܢܘܪܒ . ܘܟܕ ܡܬܒܩܐ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܘܟܕ ܢܚܕܐ ܘܢܬܠܒܒ . ܘܟܕ ܡܬܚܫܒ ܥܠ ܟܐܢܘܬܗ ܕܠ ܘܢܣܬܪܕ . - X
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܐܬܕܡܪܬ ܐܟܚܕܐ ²ܘܐܬܬܢܚܬ ܐܡܪܬ : ܕܒܫܪܪܐ ܚܒܪܗ ܕܝܗܘܕܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܘܚܪܒܬ ܒܟܠ . ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܥܡܪ ܒܗ̇ .
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܠܘܬܗ ܘܐܫܬܐܠ ܡܢ ܘܟܕ ܘܐܦܝܣ ܘܐܬܩ̇ܒܠ ܡܢܗ . ܘܐܬܬܠܡܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ .