simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܘܝܒܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ ܘܕܠܘܛܬܐ ܂ ܘܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܫܒܝܠܐ ܕܗܠܟ ܗܠܝܢ ܘܐܬܡܢܝ ܥܡ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܢ̣ܛܪ XX ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ·X ܝ̇ܝ · ܥܒܪܘ ܥܠܘܗܝ ܂ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܘܐܬܢܦܫ ܂ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢܗ ܘܚܪܪ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܠܟܠܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X Xܝ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܡܠܝܐ ܐܪܥܐ ܂ ܘܦܣܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܠ̣ܐ ܐܐܪ ܂ ܘܓܒܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܘܦܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ
IšoAdiab:Epist ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܡܫܢܐ ܒܝܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܠܢ ܝ ܣܒܪܐ ܒܝܫܘܥ ܕܡܣܬܥܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ
IšoAdiab:Epist ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܬܚܘܢ ܐ ܬ ܠܡܚܙܐ ܕܩܢܝܢ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܪܚܡ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ ܡܕܒܪܝܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܂ ܒܪܡ ܗ̇ ܢܘ X ܬܗܪܐ ܃ ܕܐܦ ܠܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܪܕܘܦܐ̈ ܃ ܐܟ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ X ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܐܒܗܐ̈ ܃ ܘܙܘܓܐ ܕܒܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܆ ܢܐܡܪ ܟܕ ܦܫܝܛܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܂ ܠܡܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܐ ܟܬܝܒܐ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ ܢܠܐܐ ܒܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܕܐ ܡ̇ ܕܙܠܗܝ ܐ ܝ Xܨ̇ܙ̈ ܢ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ̇ ܒܦܪܣ ܒܡܐܬܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܪܝ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝ ܇ ܙ ܫܐ ܂ ܝ ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܝX ܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܗܟܘܬ ܬܢܢ ܂ ܗܝ̇ ܗܠܝܢ ܐܘ̇ ܡܬܢܟܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܃ ܠܐ ܀ ܡܕܝܢ ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܘܠܬܫܝܩܐ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܝܬܐ ܃ ܡܬܓܚܟ ܝ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܡܢ ܐܢܫܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܃ ܒܝܢܬ ܛܘܒ̣ܬܢܐ Xܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ X ܝ ·ܝ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢ ܕܡܢܐ ܕ ܢ ܬܘܒ ܐܣܬܥܪ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܚܪܝܢܐ ܂ ܡܕܢܚܐ ܘܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܚܕ ܢܝܪܐ ܂ ܡܝܬ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܥܠ ܗܝܒܐ ܂ ܘܡܢܘ ܟܝ ܠܐ ܡܦܣ ܒܗܢܐ ܃ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܐܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܢܒܚܢ