simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܨܝܢ̈ ܂ Xܝ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܣܦܝܩܘܬ ܗܘܢܟ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܇ ·X
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܡܠܘܬܐ ܠܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡܘ ܐܬܬܣܝܡܘ ܇
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ· ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܙ ܠܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܟ ܕܒܐܣܟܡܐ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝ̇ ܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܣܡܗ̇ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܚܠܦ ܚ̣ܪܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܝ̣ܫܬܐ ܢܦ̣ܩܘ ܂ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܕܐܬ̣ܒܕܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ- ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܕܢܨܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܐ ܢܗܘܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܢܗܝܪ ܂ ܕܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܪܘܪܒܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܟܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܀ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܦܘ̇ܬܟܐ ܪܫܝܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܠܥܘ̇ܠܐ ܕܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܣXܘܝ̇Xܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܣܘXXܘܣ XXܘX ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܩܒܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܙܝܢܝܢ XX ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܬ̇ܥܩܒ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ