simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܣ̣ܡܢܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܘܝܕ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܣ̣ܐܒ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܬ̇ܛܠܐ ܙܪܝܙܐܝܬ̣ ܘܡܬ̇ܥܠܡ ܒܪܘܚܐ . ܝ-
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܬܒܘܪ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕ ܓܒܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܥܡܟ . ܘܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܆
SevAnt:CathHom ܡܠܐ̈ ܫ̣ܪܥܝܢ̈ ܡܢ ܠܫܢܐ ܕܝܠܝ . ܪ̣ܚܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܆ ܕܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܫܡܘܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܐܠܐ̣ ³ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐ . ܝܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܫܦܝܪ ܝ̣ܝܥܐ ܆ ·ܠ . ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܬܫܝܛ ܝܟܘܢܝܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܣܘܢܩܢܐ ܆
SevAnt:CathHom ܬܓܡܐ̈ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܡܩ̇ܝܡܝܢ ܆ ܘܬܚܝܬ ܚܕ ܪܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܪܝܢ ܘܡܬܬܢܝܚܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܝ̣ܕܥܘ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܇ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܐܝܬ ܘܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܝܥܐ ܘܦܪܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܘܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܘܒܗܕܐ ܢܗܘܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܀ ܠܐ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܢܚܘܣ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܚܢܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܛܩܒܬܢܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܬܘܝܘ ܠܗ ܛܠܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܙܪ̣ܩ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ ܡܫ̇ܡܫܝܢ ܠܗ ܇ ܘܐܘ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܦܠܚܝܢ X X ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܒܡܢܝܚܢܐ̈ ܡ̇ܥܒܕ ܗܘܢܐ ܇ ܟܕ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܙܡܡܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܩܠܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܢ ܗܕܐ ܡ . ܙܡܢܘܬܐ ܐܘ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ . ܝ̣ܠܕܐ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܬܓܪܪܢ̈ ܘܠܘܬ ܗܘܠܐ ܡܬܥܪܓܠܢ̈ : ܐܘ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ XܝX · ܕܡܥ̇ܠܝܐ ܡܢ ܟܠ : ܬܦ̇ܚܡ ܡܕܡ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ . ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܡܠܝܐ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ .
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܙܦܠܢ ܣ̇ܝܡܝܢ ܚܢܢ ܢܡܘܣܐ ܐܘ ܗܠܝܢ ܘܕܬܚܝܬ ܡܪܘܬܐ ܀ ܐܠܐ ܬܐܡܪ ܆ ܕܒܕܡ̣ܩܬ ܡܠܟܐ̈ ܘܪܝܫܢܐ̈
SevAnt:CathHom : ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ : ܐܝܟ ܕܐܢ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܀ ܗܟܢܐ̇ ܐܦ ܟܕ ܡܘܫܐ ܟ̣ܬܒ̇ ܗ̣ܘ ܡܛܠܬܗ
SevAnt:CathHom ܕܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܥܡ ܡܛܫܝܢܘܬܐ ܣܝܓܝܐܬܐ ܫ̣ܠܡܢ̈ ܗܘܝ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ ܇ ܟܕ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܐ . ܡܪܬ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗܘܘ ܇
SevAnt:CathHom ܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ . ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܆ ܡܛܠ XܝXXX ܕܐܦܠܐ ܕܕܢܣ̇ܝܒܪ ܡܫܟܚ ܠܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܝ ܐܡܝܪܢ̈ ܡܬܢܗܪܢ̈ . ܟ̣ܬܒ ܕܝܢ̣ ܗܟܢܐ . ܠܒܐ ܕܚܟܝܡܐ̣ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܥ̣ܒܝܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܇ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܡܫܬܘܕܐ ܠܟܘܢ ܚܝܠܗ ܕܥܡ̇ܕܐ ܐܠܗܝܐ . ܠܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܛܪܘ ܇ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܠܟܘܢ̣ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܡܬ̣ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܡܝܢܝܐ̈ ܀
SevAnt:CathHom ܕܠܝܥܠ ܗܘܢܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ̈ ܀ ܐܘ-̣ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܘܚܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܐܣܟܡܐ ܕܦܝ̇ܪܚܐ ܫܘܘܕܥܐ ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܦ̇ܪܚ ܚܙܝܗܝ ܝ . ܠ ܇ ܘܡܫܘܕܥ ܗܘܐ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܆ ܐ̇ ܩܘܡ ܘܐ̇ܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܠܗ̇ܘ ܕܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܘܬ ܢܘܪܐ ܕ ܓܗ ܢܬܓܪܪܘܢ ܘܢܬ̇ܛܒܥܘܢ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ̇ ܟܕ