simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ ܗܠܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf ܡܬܚܙܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . ܕܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ
Sahd:BookPerf ܠܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ . ܐܢܫܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܬܥܝܢ̈ ܒܦܐܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܕܪܝ̈
Sahd:BookPerf ܠܐ ܢܬܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܛܠܝܘܬܐ ܫܘܚܝܢ̈
Sahd:BookPerf . ܕܕܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܝܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ̇
Sahd:BookPerf ܕܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܠܡܐ ܡܠܬ
Sahd:BookPerf ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܬ̣ܚܘܝ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܝܢܢ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܆ ܒܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܗܠܝܢ X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܒܡܠܬܗ . ܕܒܪܓܬ ܗܠܝܢ ܢ̇ܫܪܥ ܢܦܠ ܐܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܝܕܥܬܐ ܕܛ̇ܒܬܐ ܘܕܒܝ̣ܫܬܐ̣ ܗܠܝܢ ²⁰ܟܣ̣ܝܢ ܒܗ .
Sahd:BookPerf ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢ̇ܥܒܕ ܇
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܢܛܪ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ
Sahd:BookPerf ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܠܦ̣ܘ ܘܣܥ̣ܪܘ ܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝܢ
Sahd:BookPerf . ܕܠܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈