simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ ܗܠܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ