simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܬܚܫܚ ܐܠܗܐ . ܒܕܓܘܢ ܘܟܬܒܐ ܩܒ̣ܥ ܐܢܝܢ : ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܢܚܒܪ ܇ ܟܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܥܡܗ ܡܦܠܓ ܇ ܐܢ ܒܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܬܓܪ ¹ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܪܐ ܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ . ܬܘܒ ܒܕܠܐ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܕܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܪܡ̇ܙ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܡܪܐ ܥܠ ܐܡܪܗ ܗܠܝܢ . ܕܬܠܬ ܆ ²ܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܘܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܝ ܪܡܙܝܢ̈ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܘܒܙܒܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܟܝܢ ܗܘܘ ܆ ܚܕܐ ܆ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܚܪܒܘܢ ܗܠܝܢ ܒܓܠܦܐ ܐܘ ܡܩܪܛ ܩܪܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ . ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒܝܩܘܬܗܘܢ ܡܦܫܩ ܠܗ ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܥܝܕܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܕܫܪܟܐ . ܘܐܢ ܒܣܒܐ̈ ܡܟܐ̈ ܠܐ X ܗܠܝܢ ܗܢܘ . ܠܓܠܝܢܐ ܆ ܠܐ ܡܝܬܘ ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܐܣܬܓܦܘ . ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ ܠܛܣܐ² ܕܠܥܠ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܚܘܣܝܐ ܇ ܡܛܠ ܚܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܠܥܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ . X ܟܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܬܠܬ ܆ ܦܕܬܐ ܘܡܨܢܦܬ ܘܟܠܝܠܐ ܆ ܠܪܒܟܗܢܐ̈ ܠܚܘܕ ܡܦܣ ܗܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܙܐܦܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܡܢ ܟܪ ܒܪܫܝܗܘܢ̈ ܡܨܢܦܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ . ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐܦܬܓܡܐ̈ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܒܡܪܚܘܬܐ ܣܥܪܘ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . X ܝܘܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܣܝܐ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܐܗܪܘܢ ܠܡܥܠܘ ܦܝܪܡܐ . ܕܬܠܬ ܆ ܕܗ̇ܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܪܓܠܝܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ . X ܠܘ ܪܓܠܐ̈ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܐܝܕܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ . ܚܝܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܦܢ̈ ܠܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢ ܟܠܒܐ ܘܢܡܪܐ ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܐ ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐܫܠܡ ܥܝܕܐ ܘܟܢ ܢܡܘܣܐ ܕܢܬܐܟܠܢ̈ . ܬܘܒ ܛܡܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܬܠܬ ܨܒܥܢ̈ ܕܐܝܬ ³ܠܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܚܕܐ ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܒܘܬ ܪܘܚܗ ܆ ܕܟܕ ܢܕܥ ܫܝܛܘܬ ܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܆ ܟܠܗ ܙܪܥܐ ܛܡܐܐ ܗܘ . [XII]ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܦܓܪܐ ܇ ܐܕܢܚ̇ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܒܝܕ ܢܓܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܢܕܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܢܡܪܘܩ . ܫܦܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT ܪܟܪܝܗܝܢ̈ ܒܣܘܪܓܐ̈ . ܘܗ̇ܝ ܕܚܬܝܡ . ܗܢܘ . ܫܪܝܪ ܘܚܬܝܬ . ܗܠܝܢ X . |ܗ̇ܝ ܕܪܕܐ ܒܣܪܗ ܥܡ ܕܘܒܗ . ܗܢܘ . ܟܕ ܛܒܝܚ ܥܡ ܕܡܗ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܆ ܥܕܟܝܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܪܥܗܘܢ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܣܪܩܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܚܡܐ ܗܕܐ ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ ܚܠܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܟܘܣܬܢܐ ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ . ܚܘܪܘܪܐ̈ ܆ ܢܦܩܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܥܝܢܐ̈ . ܫ X8ܝXX
IšoMerv:ComOT ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ . ܕܐܝܟܢ ܬܒܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܝ ܥܫܝܢܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . 1 ]ܝ X 1ܗ̇ܝ ܕܬܒܪܬ ܢܝܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܥܗܕܘ ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ