simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 [ܠܐ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܢ ܗܠܝܢ . ܚܕ ܟܡܐ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܠܡܫܬܥܝܘ |ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ XX ܕܬܡܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܝܚܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܬܝܪܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܫܡܥܘܢ ܩܠܐ ܕܚܟܡܬܗ
Chrys:ComJohn1 ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܐܪ ܐܢܫ ܠܡܫܡܥ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܨ ܝܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܬܡܠܠܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܠܢ . ܕܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܢܕܒܕ̇ ܒܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܚܒܪܘܗܝ̈ ܒܡܠܬܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܐܡܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܝܟ ܕܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ̈ ܠܡܪܐ ܕ
Chrys:ComJohn1 ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܟܘܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܢܝܩܐ . ܪܟܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܥܪܝܪܝܢ̈ ܒܟܝܢܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܡܬܒܨ ܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐܝܢܐ ¹ܕܐܡܪܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܚܡ . ܐܢ
Chrys:ComJohn1 . ܘܢܦܫܐ ܕ ܗܠܝܢ ܕܒܗ ܐܬܬܨ ܝܕܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܒܕܩܫܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ