simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
Babai:BookUnion ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܂ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
Babai:BookUnion ܕܒܐܝܕܗ ܠܗ ܂ ܘܟܠܝܢ̈ ܠܗ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܠܝܬ ܣܟܐ ·ܙ XX ܠܪܒܘܬܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܢ̈
Babai:BookUnion 0ܝ ܕܠܘܬܢ ܘܥܠ ܒܪ̈ ܬܐ ܣܝܡܝܢ ܃ ܕܛܒ̇ܥܝܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܩܪܝܬܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܡܢܢ ܃ ܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕܡܨܕܝܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܒܫܡܫܐ ܠܣܡܝܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܠܒܘܣܡܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܃ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܒܣܡܝܘܬܐ ܃ ܐܝܟ
Babai:BookUnion ܃ ܘܕܠܝܬ ܠܡ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܥܠܡܐ ܂ ܘܕܗܘ̤ܝܘ ܗܦ̇ܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܚܕ ܦܓܪܐ ܡܪܟܒ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܘܢܘܗܪܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܟ
Babai:BookUnion ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܪܘ ܐ ܝ ܘܥܠܬܐ ܕܟܠ ܂ ܡܪܡ ܗܘ ܓܝܪ ܒܐܝܬܘܬܗ ܗܠܝܢ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܪܘܫܥܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܂ ܐܠܐ ܚܣ ܠܢ ܕܢܪܢܐ
Babai:BookUnion ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܘܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܢܝܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܠܦܝܣܐ ܕܫܒܪܘܬܐ ܃ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܒܪܡܙܐ ܕܨܒܝܢܗ ܠܘ ܓܝܪ ܡܪܡܙ ܪܡ̇ܙ ܂ 1ܐܠܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܬܝ ܕܨ ܒ̣ܐ ܃ ܒ̣ܪܐ ܟܠ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܡܪܡܙ ܪܡ̇ܙ ܂ 1ܐܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܟܢܝܫܘ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗܠܝܢ ܝ ܟܝܢܐ̈ ܕܒ̣ܪܐ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܬܕܟ̇ܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܓܪܒܗ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܘ ܗ̇ܝܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܐܢܝܢ ܂ ܚܣ ܃ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚܟܡܬܗ ܂ ܘܠܐ ܟܠܗܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ
Babai:BookUnion ܕܝܠܗ ܂ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܕܘ ܟܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܝܠܢ ܂ ܐܠܐ ܪܡܢ̈ ܐܢܝܢ ܘܡܥܠܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈
Babai:BookUnion ܐܝܬܗ̇ ܃ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ̇̈ ܘܣܘܥܪܢܝܗ̇̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܬܦܠܓܐ ܢܦܫܐ ܂ ܐܘ
Babai:BookUnion ܂ ܘܗ̣ܘ ܒ̣ܪܐ ܘܐܝ̇ܬܝ ܠܗܘܝܐ ܟܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܗܠܝܢ ܘܚܝܘܬܗܘܢ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܣ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒܘ
Babai:BookUnion ܃ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܐ ܃ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܕܝܠܢܝܐ · ܙ X ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ X0ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܃ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܘ
Babai:BookUnion ܕܐܠܗ̇ܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܂ ܗ̣ܘ ܒ̣ܪܐ ܠܟܠ ܂ ܘܐܚܝܕ ܘܡܕܒܪ ܗܠܝܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܐ ܃ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܕܝܠܢܝܐ · ܙ X ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܦܚܡܢ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܕܘܥܬܢܘܬܐ ܙXܐܢ ܚܐܪܘܬܐ ܂ ܘܐܢ ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܕ ܠܗ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܡܬܘܡܝܘܬܐ ܂ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒ̇ܕ ܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐ ܟ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘܢ ܂ ܘܢܩܢܘܢ
Babai:BookUnion ܐܘ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܒܝܬܝܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܛܪܘܢܘܬܐ ܘܒܪܡܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܂ ܐܢ ܗܟܠ ܐ ܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡ ܐܠܗܐ ܐܬܟܢܝܘ ܆