simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
IšoAdiab:Epist ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܃ ܫܘܒܚܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܣ̇ܓܐ ܒܬܘܣܦܬܐ ܕܝܘܡ ܗܠܝܢ ܐ ܃ ܘܐܦ ܠܪܫܢܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܛܠ
IšoAdiab:Epist ܕܓܕܫ ܝ ܂ ܐܘ ܐܢܫܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܃ ܐ ܟ ܕܣܓܝXܐ̈ ܡܣܒܪܝܢ ܘܐܦ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܟܘܢ ܘܐܝܟ ܨܠܘܬܟܘܢ ܓܕܫ
IšoAdiab:Epist ܕܨܦܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܡܪܢ ܒܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܫܩܝܠܝܢ ܃ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܣܓܝ ܙ̇ܕܡ ܡܟܝܠ ܠܓܒܪܐ̈ ܚܣܝ̇ܐ ܕܐܝܟ ܩܕܝܫܘܬܟ ܃
IšoAdiab:Epist ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܐܦ ܫ̇ܪܝܬܘܢ ܠܡܣ̇ܥܪ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܟܘܢ ܕܦ̇ܩܚ ܂ ܐܢܩܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܕܡܬܘܢ ܐܬܚܫܒܬܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܝܪܘܕ ܣ ܩܕܡܝܐ ܀ ܐܝܪܘܕܝܣ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܐ ܠܐܝܪܘܕ·ܣ ܘܦܝܠܠܝܦܘܣ ܂ ܘܡܢ ܦܐܠܐܘܣ ܠܦܐܣܐܝܠ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܠܘܬ ܝܗܘܕܐ̈ ܗܟܢܐ ܂ ܐܝܢܐ ܕܐܒܐ ܩ̣̇ܕܫܗ ܗܠܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܐܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܟܕ ܗܘܕܐܝܬ ܡܥܠܝܢ ܒܕܪܫܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܝܢ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ ܕܒܦܠܚܘܬ ܒܪܢܫܐ ܠܝܛܬܐ ܢܣܬܚܦܘܢ ܂
MiaphysiteDocs ܕܣܝܡܢ̈ ܠܗ ܒܐܪܡܝ̈ ܐܝܕܗ ܗ̇ܘ ܕܟ̣ܬܒ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܘܠܠܘܛܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܫܐܕܐ̈
MiaphysiteDocs ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܫܬܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܕܒܢܝܩܝܐ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܣܪܚ ܪܝܫܕܝܪܐ ܝܘܚܢܢ ܃ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈
MiaphysiteDocs ܕܙܪ ܂ ܩܝܢ ܠܟܘܢ ܝX ܒܓܢܣܐ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܂ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܩܪܝܒܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܫ̇ܪܪܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦܠܐ ܒܡܠܟܟܘܢ ܐܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܟܗܢܘܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܢܬܬܒܥܘܢ ܕܢܚܘܘܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܗܠܝܢ ܝX ܠܘܬ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܒܟܠܡܕܡ ܃ ܕܒܢ̇ܝ ܐܦܘܠܝܛܝܩܣ̈
MiaphysiteDocs ܕܐܬܬܢܝܝܢ̈ ܃ ܐܫܠܡ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܠܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܒܝܬ ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܐܟܝܠܐ ܃ ܘܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܃
MiaphysiteDocs ܕܩܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܡܢܝܢܝܬܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܨܐܕ ܢ ܃ ܕܐܘ ܛܪܘܢܘܬܐ ܦܣ̣ܩܬ̇ ܂ ܐܘ ܡܣܟܢܘܬܐ ܦܪܫ̣ܬ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܪܘܬܐ ܘܥܒܕܘܬܐ ܂ ܠܘ
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܕܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܘܚܘܫܒܐ̈ ܡܟܗܢܐ̈ ܒܢܦܫܝ ܡܗܦܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܬܦܪܥ ܕܓܘܡܕܢܘܬܐ ܂ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܟܕ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ