simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
JnDalya:Epist ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܝ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ