simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ·X ܝ̇ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X
IšoAdiab:Epist ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܦ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܬܚܘܢ
IšoAdiab:Epist ܘܙܘܓܐ ܕܒܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܢ
IšoAdiab:Epist ܣܘܓܐܐ ܢܠܐܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܢܐܡܪ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܚܕܐ ܡ̇
BarṢal:ComGosp ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
MiaphysiteDocs ܂ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܠܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܬܪܬܝܢ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܢܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܝܒܐ ܂