simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ·X ܝ̇ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X
BarṢal:ComLiturg ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡ ܪܐܙܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ ܂ ܘܟܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܕܘܝܕ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܒܗܐ̈ ܗܘ̣ܐX ܂
MiaphysiteDocs ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܒ̇ܟܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܐ̈
MiaphysiteDocs ܕܒܐܘܪܝܐ ܚܬܝܐ ܘܒܐܢܬܬܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃
MiaphysiteDocs ܕܨܒ̇ܐ ܕܡܢ ܦܪܟܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܝܡ ܒܒܘܪܝܛܘܣ ܕܕܠܝܠܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܣܘܙܝܡܢܘܣ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܬܚ̇ܡܘ
MiaphysiteDocs ܒܝܕ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ
MiaphysiteDocs ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܃ ܐܪܡ̇ܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܦܪܫܐ ܘܡܫܘܕܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܢܛܪܬ ܂ ܘܬܬܢܛܪ