simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܘܝܒܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ ܘܕܠܘܛܬܐ ܂ ܘܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܫܒܝܠܐ ܕܗܠܟ ܗܠܝܢ ܘܐܬܡܢܝ ܥܡ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܢ̣ܛܪ XX ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ·X ܝ̇ܝ · ܥܒܪܘ ܥܠܘܗܝ ܂ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܘܐܬܢܦܫ ܂ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢܗ ܘܚܪܪ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܠܟܠܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X Xܝ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܡܠܝܐ ܐܪܥܐ ܂ ܘܦܣܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܠ̣ܐ ܐܐܪ ܂ ܘܓܒܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܘܦܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܘܫܪܟܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܝ̇ܒ ܩܫܝܫܐ ܕܢܣܝܡ ܣܕܪܐ ܘܢܥܛܪ ܒܣܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡ ܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComGosp ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܡܫܢܝܢܢ ܂ ܠܐ ·ܪ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܕܒܪ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝ- ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ
BarṢal:ComGosp ܐܒܗܐ̈ ܗܘ̣ܐX ܂ ܘܫܠܝܡܘܢ ܠܐ ܥܘܟܬܗ ܐܡܗ ܠܡܡܠܟܘ̣ ܂ ܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܂ ܐܠܐ ܪܥܝܢܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܕܗܐ ܪܒܐ ܕܘܝܕ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܩ̇ܕܡ ܐܬܢ̇ܒܝ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܓܕܫܢ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܪܡ ܩܠܐ̣ ܂ ܒܢܦܫܝ ܡ̇ܗܦܟ ܐܢܐ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܒ̇ܟܐ ܐܢܐ
MiaphysiteDocs ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܃ ܣܗ̇ܕ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܚܛܗܐ ܕܒܐܘܪܝܐ ܚܬܝܐ ܘܒܐܢܬܬܗ
MiaphysiteDocs ܕܐܬܩܝܡ ܒܒܘܪܝܛܘܣ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܢܐܠܦ ܂ ܂ ܟܕ ܕ ܢ ܬܘܗ̇ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܕܡܢ ܦܪܟܣܝܣ̈
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܬܚ̇ܡܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܪܪܬ̈ ܐ ܗܘ̣ܝ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬܥܗܕ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܟܬܒ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܣܘܙܝܡܢܘܣ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥܬ ܬܘܒ ܕܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܒܝܕ ܩܠܐ ܕܝܠܗ
MiaphysiteDocs ܡܬܪܥܝܢ ܃ ܐܪܡ̇ܝܬ ܐܝܕܐ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕܝ ܩܘܢܘܢ ܒܨܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܦܝ̈ ܘܡܢܟܪܐ ܐܢܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܕܝܠܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܝ ܐܘ ܡܬܝܕܥ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܕܬܡܠܘܢ ܕܘܟܬܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
MiaphysiteDocs ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܟܘܠܢܝܬܐ ܘܐܚܘܕܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܡܠܬܐ ܐܚܘܕܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܚܕ ܡܕܡ ܦܪܫܐ ܘܡܫܘܕܥܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܬܢܛܪܬ ܂ ܘܬܬܢܛܪ ܘܬܫܘܚ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܝܝ ܗܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܚܠܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ̈