simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܂ ܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܟܠܗܝܢ̣ ܂ ܪܟܗ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܀ ܫܪܝܘ ܗ ܂ ܕ ܂ ܀ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܪܫܟ ܂ ܫ ܂ ܘ ܂ ܀ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝ-· ܡܩܕܘܢ ܫ ܂
Chronica Minora II ܂ ܃ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬ ܦܠܕ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܫܢܝܢ ܂ ܙ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗ ܣܓܝܐܬ ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬܗ · Xܝ ܕܦܛܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܫܝܢ̈ ܂
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܃ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܬܘܒ ܐܘܕܝ ܂ ܗ̇ ܂ ܫ̇ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܢܢ ܂ ܗ ܕܝܠܢ ܃ ܚܠܦ ܛܒܬܐ̈ ܕܫܟ̣ܢ ܂ ܝ ܠܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܪ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܡܢܘܬܐ ܡ̇ܙܠܓ ܂ ܘܡܫܬܘܫܛ ܠܩܕܡܘܗܝ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܂ ܗ ܕܝܠܟܘܢ ܕܒܡܪܢ ܂ ܕܒܚܕ ܦܓܪܐ ܡܬܕܒܪ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܚܕܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others . . ܗ̇ܘ ܕ ܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܝ ܫܘܟܢܝܝܢ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܐܠ : ܗ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܕܕܘ̇ܟܝܟ ܗ̣ܘ ܢ̣ܗܘܐ ܇ ܘܢ̇ܩܕܫ ܠܡܝܐ̈ ܒܫܝ̇ܝܕ
Martyrologes et ménologes orientaux, I-XIII. Un martyrologie et douze ménologes syriaques ܕܒܬܪ ܣܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ . - ܒܟܒ . ܫܟܚܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܗ ܒܝܩ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ . ܣܘܠܩܐ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܦܨܚܐ :
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܗܝܟܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܥܒܪܝܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܝX ܐܣܬܟܠܘ ܗ ܡܫܘܚ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܡܕܒܚܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܓܕܝܢ ܒܗ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܒܗܕܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܪܝܫܢܘܬܐ ܡܚܘܐ ܕܐܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܝ ܗ ܕܐܪܒܥ ܕܡܘܢ̈ ܡ̣ܬܚܘܐ ܚܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܝܐ ܠܐܪܝܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܠܓܠܝܕܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܡܢ ܬܓܡܐ ܕܡܘܬܒܐ̈ ܗ ܓܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܣܠܩܐ ܝܡܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕܕܡܐ ܠܩܪܘܣܛܠܘܣ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ ܘܠܟܢܘܫܝܗ ܐܘܕܥ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ ܘܡܫܝܢܐ · ܃ ·ܒX· ܃ · ܠܡ̇ܠܐܟܐ ܕܒܥܕܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܟܬܘܒ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܕܐܬܒܝܢܘ ܒܐܝܢܐ ܐܝ̣ܩܪܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܫ̣ܘܪܝܐ ܃ ܗ ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܡܢ ܕܝܘܐ ܡ ܂ ܂ ܂ ܗܘܐ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗܕܐ ܥܠܬ ܐ ܐܬܥ̇ܕܪܘ [ ܗ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܐܣܝ ܒܨܠܘܬ ܐ ܠ[ܒܪܐ ]ܕܡܠܟܐ ܕܗ ܂ ܐ ܂ ܂ ܒ ܂
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܘ ܇ ܐ ܢܘܗܪܗܘܢ ܂ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܢXܗܪܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܂ ܗ ܡܝܢXܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܕܢܚܙܐ ܒܢܘXXܪܗܘܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܦ̇ܩ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. ܝܗܘܢ ܪ̈ ܙ ܕܗܝܡܢܘܬܘܘܢ- X X ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܗ ·XiܝXeܝ ܐ ܡܥܩܒ ܀ ܦ ܗ ܝܗ ܪ ܕ ܚܕ . X ܕܒܬܘܠܬܐ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܠܗ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. ܕ ܡܝܢ ܢܫܘ . ܘܬܘܒ - XX ܕܢܬܐܣܪ ܠܫܢܐ ܕܠܐ ܢܡܪܚ ܥܠ ܗܠܝܢ- X ܗ ܠܝܕܝܥܘܬܐX X ܥܬܝܕ ܗܘܝܬ ܕܬܡܠܠ : ܘܪܘܫܥܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. ܪܕ : ܕܚܘ ܕܒܪ ܘܘ ܕ ܐܢ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘ ܫܡܗ̈ ܢܘ ܩܢܘܡܗ ܕ ܝܕܥ ܒܗ ܘ ܗ ܕ ܣܝܪܢ̈ ܚܕ X X ܟܘܠܗ ܫܪܫܐ ³ܕܝܘܒܠܗܝܢ . . X - ܘ ܘܒ ܡܪ Xܘܘ
- ܕܚ̣ܝܠܐX ܕܐܠܘܐ ܕܒܚܪܬܐ . ܡܝܢ ܐܝܟܐ ܡܫܟܚܝܢܢ X ܗ ܇ ܕܛܒ ܘܘ ܚܕ ܪ̣ܥܒܕ ܨܒܝܢܐ X - ܡܢ ܐܠܦ . ܟܣܝܬܘẌ ܕܕܝܢ :
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܨܐܠܚ ܐܠܕܝX ܥ ܂ ܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܆ ܘܐܙܠ ܢܩܫ ܥܠ ܡܝܦܪܩܛ ܗ ܬܘܒ ܕܠܡܕܢܚܐ ܕܨܐܠܚ ܐܠܕܝܢ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܨܗ· ܬܘܒ ܐܫܩܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܡܢܘܬܐ ܝܗܒܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ܕܡܗܠܟܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܗ ܓܝܪ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܚܝܠܘܬܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܠܐ ܐ ܕܥܘ ܡܛܘܠ ܪܒܘܬܗ ܆
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܕ ܢ ܒܐ ܣܛܪ ܐ ܕܚܦܛܬ ܠܢ ܢܬܚܫܚ ܂ 1ܒܬܪ ܕܥܢܕ ܩܕܝܫܐ ܗ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ 11ܗܠܝܢ ܕܢܛܪ ܡܗܝܪܐܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܂