simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܫܪܝܪܐܝܬ̣ ܚܫ ܘܡܝܬ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܬܘܒ ܘܡܛܠ ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܘ̇ܠܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܬܦܫܩ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܠܘܛܬܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ ܠܗ ܥܒ̣ܕ ܒܨܒܝܢܗ ܡܕܡ ܕܫ̣ܦܪ ܠܗ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܂ ܃ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ ܠܫܪܟܐ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܐܬܡܨܝ ܕܢܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܢܬܦܢܝ ܥܪܝܨܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܢܢܩܐ ܆ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܐܬ ܨܦܬܐ ܕܚܠܫܘܬܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܒܥ̇ܒܕܐ ܢܫܬܡܠܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܒܚܢܢܗ ܢܚܝܠ ܕܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܢܬܝܨܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ̈ ܃ ܡ̇ܨܝܐ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗܫܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܬܪܘܪܒ ܃ ܟܕ ܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܝܢܐ ܕܐܦ ܒܡܫܡܫܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܥܠ ܟܝܢܢ ܐܪܡܝ̣ ܂ ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܐ ܬ ܡܠܟܐ̈ ܚܢܦܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝX ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܕܡܠܟܐ̈ ܪܘܢܝܐ̈̈ ܕܠܘܬ ܥܡܢ ܂ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܢ̇ܗܪܝܢ ܠܢ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܃ ܡܦܬ̇ܠܝܢ ܠܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܝܟ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܠܟܘܢ ܥܝܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܙܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܦܢ ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܢܫܐ ܒܝܫܐ̈ ܐܝܬܝܢ ܠܗ ܕܐܦ ܬ ܐܒܝܠ ܡܢܗܪܝܢ ܂ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܐܚܙܐ ܠܐܚܘܬܟܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝ ܣܗ̇ܕ ܕܐܦ ܒܡܪܢ ܚܕܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܛܢܢܐ ܘܒܪܓܬܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܩܢܘܡܗ ܕܐܒܐ ̤ ܬܘܒ ܝX ܕܝܢ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܕܐܦ ܐܬܬܣܝܡ ܠܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝ̇
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܂ X ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܕܐܦ ܢܩܝܦܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܝ ܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Cause de la Fondation des Écoles ܚܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܙܘܙܐ ܕܛܒܝܥ ܒܗ ܝܘܩܢܐ ܫܒܝܚܐ : ܕܐܦ ܘܠܡܬܟܪܟܝܘ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܥܕܡܐ
Cause de la Fondation des Écoles ܫܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢܙܕܩܘܢ ܠܗ . ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܥܠܪܗ ܕܐܦ ܒܝܪ ܡܫܪܝܗ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܘܕܐ ܐܙܕܟܝܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܢܢܝ̣ܚ ܡܫܝܚܐ ܐܠXܐ ܒܐܘ̈ ܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܀ ܝܚ ܝ : ܝܚ ܪܝ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܪܗ̇ܛܐ ܒܟܝܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܒܚܐ· ܠܗ̇ܘ