simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܫܘܐܠܟ ܐܚܪܢܐ ܢܬܠ ܡܠܬܐ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܀ ܡܦܩ ܒܪܘܝܐ ܀ ܢܩ̇ܦܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܛܟܣܐ ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ¹ .
- ܡܫ̇ܬܕܪܢܐ ܡܫ̇ܬܡܗ ܗܘ̇ܐ . ܕܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܩ̣ܢܐ ܐܦ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܥ̣ܒܪ ܇ ܐܝܢܐ .
- ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܘܓܠܝܕܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܦ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ .
- ܠܥܝܢܐ̈ ܢܣܝܣܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܩܢܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ .
- ܠܗܘܢ ܠܥܘܡܩܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܒܒܠ ܒ̣ܨ ܐ-X ܟܘܪܫ . ܘܠܟܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܣܪܝܠ ܓܒܝܝ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝܢܢ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܩܕܡܢ ܐܡܪܢܢ .
- ܡܢ ܗܕܐ ܟܚܘܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܕܐܦ ܚܝܛܐ . ܕܙܩܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ ܠܝܥܠ ܒܟܘܠܢܝܘܬܗ̇ .
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܒܗܕܐ ܢܓܡܘܪ ܠܢܒܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܢܒܝܐ ܥܡܝܘܣ ܐܬܐܡܪܬ ܇ ܕܐܦ ܫܥܝܢ̈ . ܟܕ ܒܐܒܠܐ ܡܫܡܠܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
- ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܀ ܐܝܟܢܐ ܚܢܢ ܡܫܟܚܐ ܕܐܦ ܕܦܛܪܘܣ ܕܒܡܓܢܣܝܐ ܆ ܟ̣ܬܒ̣ Xܗܠܝܢ ܡܛܠ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܕܒܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܆ ܩܝ̇ܡܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐܝܬ ܘܡܣܬܬܐܝܬ .
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܢܓ̣ܫܘܢܝܗܝ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ . ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܬܓܫܫܢܐ̣ ܘܩ̣ܫܝܐ ܕܐܦ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܐ ܗܘܐ . ܠܗܠܝܢ .
- ܠܘܬ ܦܫܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܠܘܬ ܬܕܟܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠܝܢ ܦܛܝܪܐ̈ ܘܒܗ̇ܘ ܥܓܠܐ ܐܫܬܘܬܦܘ : ܐܝܟ ܦܪܢܣ .
- ܗ̣ܝ ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ ܆ ܘܡܟܝܠ ܗ̣ܝ ܬܘܣܦܬܐ ܥܠܬܐ ܬܬܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ : ܘ̇ܝ ܕܒܬܪܟܢ̣ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܬܬܩܪܐ .
- ܗ̣ܝX ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܡܬܩܕܫܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܕ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡܠܟܘܬܐẌ : ܠܘܬ ܐܚܝܡܠܟ ܟܗܢܐ : ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ :
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܦܚܡܗ̇ ܫܕܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܡܠܝܢ ܗܘܘ ܕܘܟܬܗX ܕܠܐܘܢ : ܕܐܦ ܡܪܝ ܦܪܣܝܐ : ܕܓܘܕܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠ̇ܝܐ ܗܘܬ : ܗ̇ܝ XX X
- ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܛܠ̣ܩܬ ܀ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐܐܠܘܝܐ ܫܡ̣ܥ ܕܐܦ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܢܢܐ . ܫܢܝ̣ܬ ܛܠܠܐ ܠܫܪܪܐ ܚ̇ܘܝ . ܘ̇ܠܝܬܐ Xܝ
- ܫܟܝܒ ܒܐܝܪܦܘܠܝܣ ܆ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܢܬܗ̈ ܕܣܐܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܕܐܦ . ܦܝܠܝܦܘܣX ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ̈ . ³ܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܣܘܢܗܕܘܣ ¹ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆ ²ܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬܡܐܐ ܕܐܦ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪẌ ܝܝ ܝܝX ܝܝ̇ : · ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܪ ܆
- ܒܚXܘܪܩ ܫܢܐ̣̈ ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܟܐܒܐ̈ . ܫܘܝܠܦܐ̣ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕX : ܘܐܝܟܐ ܕܫ̇ܘܐ . X ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܠܡܕܥ ܒܓܗܢܐ ܆