simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܢܦܫܗ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܦܘܪ ܠܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܦ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܇ ܘܟܦܪ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ . ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܡܪ .
- ܠܐ ܐܢ ܒܥܐ ܕܢܬܬܢܝܚ ܘܢܬܒܣܡ ܣܕܪܢ̈ ܠܗ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܢܝܚܗ . ܕܐܦ ܆ ܛܒ ܡܢ ܗܘ ܕܡܢ ܒܠܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ .
- ܟܕ ܠܐ ܡܥܘܟܐ ܠܢ ܪܓܬ ܟܪܣܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܥܠܢܐ ܗܝ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܓܝܪ .
- ܚܢܢ ܐܢ ܨܒܝܢܢ ܕܢܫܪܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܢ ܨܘܡܐ ܢܫܪܐ ܆ ܕܐܦ ܕܨܘܡܐ . ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܐܦ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܇ ܘܢܣܝܡ ܠܢ ܢܡܘܣܐ ܓܠܝܐ .
- ܒܗܕܐ . ܒܐܠܗܐ ܬܬܕܡܐ . ‏ ‏ܗܝܡܢܘܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܡܫܠܛܐ ܕܐܦ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘܝܐ ܬܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ .
- ܬܡܢ ܟܕ ܢܚܬ ܡܘܫܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܆ ܘܚܙܐ ܒܠܝܠܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆ ܘܝܕܥ ܕܐܦ ‏ ‏ܘܐܝܬ ܠܝ ܕܐܗܝܡܢܗ̇ ܠܗܕܐ . ܡܢ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܚܫܠܗ ܕܥܓܠܐ .
- ܟܕ ܬܬܟܬܫ ܘܬܙܟܐ ܆ ܥܕܟܝܠ ܗܝ ܙܟܘܬܟ ܆ ܬܚܝܬ ܒܘܨܪܐ̈ ܣܝܡܐ ܕܐܦ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܬܦܢܐ ܠܘܬܗ̇ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܗܝ ܕܪܒܐ .
- ܐܢܬ ܬܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪ . ܕܐܦ . ܘܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܐܣܬܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܘܐ .
- ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܐ ܠܥܘܬܪܐ ܆ ܡܣܩ ܠܗ ܠܕܪܓܐ ܬܘܒ ܕܪܡ ܡܢ ܗܢܐ ܘܐܡܪ .
- ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܆ ܚܢܩܐ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܩܦܚܐ ܬܪܒܝܬܗ . ܕܐܦ ܘܨܢܝܥܘܬܐ . ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
- ܠܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܣܥܪܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܆ ܕܐܦ ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ . ܡܚܪܪܝܢ̈ ܡܢ ܢܡܘܣܐ .
- ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܒܘܚܪܢܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܗܘܘ . ܟܕ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆
- ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܗܝ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܆ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܆ ܢܕܥ ܗܘ ܕܗܕܐ ܐܡܪ ܆
- ܠܐ ܕܢܘܕܐ ܒܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ . ܡܢ ܗܝ ܠܡ ܐܡܝ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆
- ܚܘܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܩܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܕܐܦ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܟܬܪ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗ . ܘܪܡܙ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܡܠܬܐ ܆
- ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܦ ܥܠ ܟܘܠܗܝܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆
- ܠܐ ܪܓܬܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܆ ܐܠܘ ܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܐܡܪ . ܕܠܐ ܬܪܓ . ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܪܓܝܓܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܠܦܢܢ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡܪ ܆
- ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ ܆ ܪܚܝܩ ܘܚܣܝܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܢܠܦܢ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆
- ܠܐ ܡܐ ܕܡܣܬܪܩ ܐܢܫ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܆ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܫܪܐ ܒܗ ܕܐܦ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ‏ ‏ܚܘܪ ܗܟܝܠ ܟܡܐ ܓܡܝܪ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆