simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ ܒܕܡܘܬܗ ܕܡܡܘܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܩܪܐ ܝܫܘܥ ܡܪܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܠܐ ܠܟܪܣܐ ܘܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܐܝܬ ܫܟܚܬܐ̈ ܘܨܢܥܬܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ܒܛܘܦܣܐ̈ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ
- ܒܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܢܫܐ̈ ܘܒܛܠܝܐ̈ ܐܟܚܕ ܆ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܡܐ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ ܆ ܐܝܟܐ
- ܠܐ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܐ ܠܥܘܬܪܐ ܆ ܡܣܩ ܠܗ ܠܕܪܓܐ ܬܘܒ ܕܪܡ ܡܢ ܗܢܐ ܘܐܡܪ .
- ܦܓܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܟܝܢܗ . ܘܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܦܢܗ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܥܗܕܢܐ ܕܐܦ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܗ̇ . ܘܬܬܚܫܚ ܐܦ ܗܝ ܒܕܝܠܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
- ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܕܠܫܡܝܐ . ‏ ‏ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܒܪܗܒܘܢܐ ܕܐܦ ܕܚܠܦ ܢܘܗܪܗ ܕܝܫܘܥ ܆ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܢܕܢܚ ܒܓܘ ܟܣܝܘܬܗܘܢ . ܗܝ
- ܝܠܘܕܐ ܡܩܒܠ ܩܠܐ̈ ܡܢ ܡܪܒܝܢܝܬܗ . ܘܐܝܟ ܫܒܪܐ ܬܘܒ ܕܡܩܒܠ ܕܐܦ ܕܦܫܝܛ ܕܢܫܡܥ ܘܠܘ ܕܢܕܘܢ ܇ ܘܢܩܒܠ ܘܠܐ ܢܥܩܒ ܆ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܠܐ ܠܟܪܣܐ ܘܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ ܒܕܡܘܬܗ ܕܐܦ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܦܠܘܚ ܐܟܚܕ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ
- ܠܐ ܩܕܡ ܗܟܢ ܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܒܚܫܘܟܐ ܆ ܐܬܚܦܝ ܕܐܦ ܘܫܠܝܘ ܆ ܡܫܬܟܚ ܚܘܫܒܗ̇ ܕܙܢܝܘܬܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ . ܡܛܠ
- ܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܕܢܫܬܥܝܘܗܝ ܒܡܠܬܢ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܬܐ ܇ ܗܝ ܕܪܡܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܘܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܡܫܬܟܚ ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ . ܘܠܟ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܒܚܩܠܐ ܕܩܢܘܡܟ ܇ ܗܝ ܕܫܪܟܬ ܠܟ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ
- ܠܬܥܠܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܚܪܥܘܬܐ ܡܡܠܝܐ ܠܗ . ܒܨܒܝܢܝ ܠܡ ܐܙܠ ܕܐܦ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܇ ܕܬܡܠܐ ܠܗ ܚܪܥܘܬܐ ܕܘܟܬ ܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܝܕܥܬܐ ܢܘܗܪܐ ܗܝ ܕܟܝܢܗ̇ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܕܥܟ ܫܪܓܐ ܒܪܘܚܐ̈ ܕܐܦ ܟܪܣܐ ܡܣܓܝܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܟܠܘܬܐ ܥܡܛܢܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ . ܐܟܙܢܐ
- ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܗܠܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܇ ܚܝܒ ܕܐܦ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܦܐ ܢܦܫܐ ܕܬܨܘܡ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ
- ܟܐܢܐ̈ ܕܡܬܚܬܝܢ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ . ܡܚܪܪܝܢ̈ ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܕܐܦ ܕܐܦ ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐܫܬܟܚ ܦܘܠܘܣ ܡܠܦ ܆
- ܐܢ ܢܦܠ ܒܗ̇ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܆ ܚܢܩܐ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܩܦܚܐ ܬܪܒܝܬܗ . ܕܐܦ ܘܨܢܝܥܘܬܐ . ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܘܙܝܙܢܐ̈ .
- ܗܘ ܕܡܠܦ ܥܡ ܗܘ ܕܝܠܦ ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܫܡܥ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܓܒܐ̈ . ܒܠܫܢܐ ܕܙܪܘܥܗ ܆ ܘܒܐܕܢܐ ܕܡܩܒܠܢܗ . ܡܛܠ
- ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܝܬ ܠܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܒܦܓܪܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܚܙܐ ܐܢܬ
- ܗܝ ܒܥܕܢܐ ܗܘ ܕܡܚܬܚܬ ܚܘܒܐ ܦܓܪܢܐ ܆ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܥܕܪܐ . ܕܐܦ ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܗܝ ܕܬܙܝܥ ܒܟ ܣܢܐܬܐ ܬܫܬܐܠ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ