simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܗ ܠܝܘܡܢ̇ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢ̇ܬܥܓܢ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܩܠܟ ܥܠ ܝܘܡܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫ̇ܢ̣ܐ ܠܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܗܘܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ ܕܐܦ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈
Epistulae Quotquot Supersunt [ܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐ· ܬܝܟ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܥܘܗܕܢܗ̇ ܢܦܘܫ
Epistulae Quotquot Supersunt ܘܐܝܕܝܥܐ ܒܫܪܪܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܚ̇ܝܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܥܡܕ ܂ ܗܘ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܘܝܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܒܘܟ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ ܒܗ·ܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬ
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܫܦ̣ܪ ܠܗ ܕܐܦ ·ܪܬܟ̣ ܩܕܡܝܟ ܢܫܬܕܪ
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܫܡܠ̣ܝܬ ܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝ̣ܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܚܘܒܗ
Epistulae Quotquot Supersunt ܓܝܪ ܐXܗܘXܟ̣ ܂ ܕܐܦ ܒܗ̇ܝ ܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܬܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܝXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܣܘܓܐܗܝܢ̣ ܕܢܦܫܬܐ̣̈ ܂
Epistulae Quotquot Supersunt ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܠܨܒܝܢܝ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠ̣ ܕܐܦ ܠܐ ܂ X
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܫܟܚܐ ܂ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܝ ܂ ܠܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܫܦܝܪ ܢܘܗܪܐ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܝܒ ܂ ܕܩܕܡ