simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܐ ܒܡܕܡ ܢܫܬܟܚ ·X XX · ܠܡܬܥܕܠܢܐ̈ ܃ ܡܠܘܐܐ ܟܐܢܐ ܕܐܦ ܠܫܢܐ ܃ ܐܦ ܠܣܝܒܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܝ ܂ ܕܗܠܝܢ ܢܒܕܘܩ ܂ ܡܣܬ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܢܣܝܬܘܢ ܃ ܟܒܪ ܚܣܝܪ X0 ܗܒܘ ܗܟܝܠ ܐܘ ܛܘܒܢܐ̈ ܂ ܐܘ ܚܝܠܗ ܕܐܦ ܂ ܂ ܘ ܂ ܂ 1ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ ܝܢ̈ · ܘܡ̣ ܢ ܗ ܠܝܢ ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܗ̣ܘ ܟܗܢܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܝܠܐ ܇ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܐܫܬܘܝ ܝ ܕܐܦ ܒܥܠܝܬܐ ܃ ܘܒܬܪ ܟܢ ܫܘܬܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܢ̇ܘܕܥ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܬܬܣܝܡ ܒܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܬܐܪܬܗ ܒܡܕܡ ܠܐ ܕܐܦ ܐܝܟ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܟܠܗ ܨܒܝܢܗ ܟܣܝܐ ܘܓܠܝܐ ܂ ܗܠܝܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܪܡܝܢ ܂ ܝ̈ ܚܢܢ ܐܝܕܐ ܃ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕܗ ܂ ܟܕ ܫܕܪܢܢ ܕܐܦ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܣܝܡܐ ܐܬܚܫܚܢ ܚܢܢ ܂ ܒܗ̇ܝ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܟܢܐ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܦܩܕ ܡܢܢ ܐܚܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܐܦܝܢ̈ ܢܫܐܠ ܝ ܫܠܡܐ ܕܚܘܒܟܘܢ ܪܓܝܓܐ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܓܝܪ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܚܪܡܐ ܢܪܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܫܒܚܝܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܐܦ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܬܪ̈ ܨܐ ܢܬܪܥܐ ܘܢܩܒܠ̣ ܘܢܐܠܦ ܃ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܬܒܣܪ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܫܪܝܪܝܢ ܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܙܩܝܦܐ ܐܦ ܕܐܦ ܕܒܫܪܪܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܩܝܡܢ ܥܡܗ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܬܠܬ ܐܝܬܘܬܐ̈ ܘܬܠ-ܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܫܟܚܘ ܒܡܐܡܪܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܬܘܬܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܙܪ ܂ ܩ ܒܠܚܘܕ ܕܬܬܘܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܠܐ
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܡܪܢ ܟܕ ܨܐܪ ܗܘ̣ܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܢ ܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܟܬܪܘ ܩܕܡ ܥܙܝܙܘܬܗܘܢ ܕܚܫܐ̈ . ܗܕܐ
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܙܕܝܩܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܢܐܘܗ̇ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܫܒܝܚܬܐ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܪܕܘܦܐ̈ ܘܥܩܬܐ̈ ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ . ܐܝܟ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܠܢ ܡܪX ܐܫܘܢX ܕܢܫܟܚ̣ ¹ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ X ܀ - ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܠܝ . ܗܠܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܐܢܪܘܢ ܒܟܘܢ ܢ̇ܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܐܦ ܕܬܐܡܪܘܢ . ܐܬܬܥܝܪܘ ܗܟܝܠ . ܐܘ- ܗܠܝܢ̇ ܘܕܥܘ ܡܟܝܠ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܘܬ ܥܕܬܢ : ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܝܢ ܪܐܫܥܝܐ ܆ ܦܬ̇ܝ ܠܡ̣ܫܟܢܟܝ ܕܐܦ ܩܕܝܫܬܐ · ܡܣܪ̣ܒܪ ܠܝ XX X X X ܕܡ̇ܙܥܩ ܠܘܬܗ̇ ܐܝܟܢܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܢܣܬܒܪ ܕܥ̇ܠܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܐܠܐ ܘܐܝ ܗܢܐ ܐܬܩܛܪܓ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܛܝܒܐ ܘܘܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܟܣܢܝܐ̈ . ܘܚ̇ܕܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܡܪܢ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܝܒܠܘ . ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܕܫܓܘܫܝܐ ܘܘܪܒܐ ܠܛܠܘܡܐ̈ . ܐܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܗܘܐ ܥܠܬܐ . ܐܝܟ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܕܗ̣ܘ ܡܫܕܪ ܡܐ ܕܢܣܝ̣ܒ ܡ- ܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐXܒܪ . ܐܠܐ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܢܣ̇ܒܝܢܢ . ܐܝܕܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ ܕܢܦܘܩ ܘܢܥܡܪ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܗ ܕܐܦ ܝXܠܝܠܐܝܬ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܣܬܥܪܢ ܠܘܬܗ ܂ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ